► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Đảng bộ thành phố thực hiện Di chúc của Bác về xây dựng Đảng

Ngày xuất bản: 22/10/2019 11:16:00 SA

 Nghiêm túc quán triệt, học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Yên Bái đã nhận thức sâu sắc về giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc. Từ đó kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Người dân thành phố tích cực tham gia Dự án trồng rau an toàn tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo

Tư tưởng về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ một địa phương khi triển khai xây dựng nông thôn mới, xuất phát điểm thấp nhưng với sự quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng lòng chung sức của nhân dân, năm 2016, xã Minh Bảo đã được công nhận xã nông thôn mới. Hưởng lợi từ chương trình xây dựng này, đến nay, kinh tế - xã hội của xã có những bước phát triển mới. Đồng chí Bùi Đức Trung - Bí thư Đảng bộ xã Minh Bảo cho biết: “Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, thời gian qua, Đảng bộ xã Minh Bảo chúng tôi đã chủ động vận dụng linh hoạt, sáng tạo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nội dung cơ bản. Đến nay, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%. Bộ mặt nông thôn đô thị có nhiều đổi mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư hoàn chỉnh. Các giá trị văn hóa tốt đẹp được bảo tồn, phát huy. Các chế độ an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Xã đã triển khai đồng bộ, quyết liệt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền nhiều cơ chế khuyến khích, ưu đãi để thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân”.

Đối với Đảng bộ phường Đồng Tâm, quán triệt và học tập làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm gần đây, Đảng bộ phường căn cứ Kế hoạch của Thành uỷ, xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung đột phá theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) triển khai đến các đồng chí trong cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, Bí thư các Chi bộ trực thuộc và đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, học sinh các nhà trường. Trong đó phát huy vai trò của mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nòng cốt trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Hội và địa phương phát động, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, Chính quyền vững mạnh. Đẩy mạnh phát huy sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ, những cách làm hay biểu dương, nhân rộng trong toàn phường. Thực hiện lộ trình xây dựng phường điểm về văn minh đô thị, giai đoạn 2017 - 2020, phường đã tăng cường giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm hành lang, vỉa hè và họp chợ không đúng nơi quy định trên những tuyến phố chính, xây dựng nếp sống văn hoá văn minh của người dân đô thị, góp phần xây dựng bộ mặt đô thị của phường ngày được khang trang, đổi mới, phát triển. Đảng bộ đã khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây chỉ hai trong số các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố vận dụng sáng tạo nội dung định hướng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. Trong Di chúc khi nói về Đảng, Người khẳng định: Vai trò và tầm quan trọng của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tập trung vào ba vấn đề lớn là đoàn kết; nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. Do vậy, Đảng bộ thành phố đã chủ xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ các mục tiêu quan trọng, các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, lâu dài và các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Qua tổ chức triển khai, quán triệt đã có 8.729 đảng viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để đạt hiệu quả cao trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thành phố luôn coi trọng đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình một cách nghiêm chỉnh nhằm nâng cao đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Bởi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặc biệt nhấn mạnh đến trọng trách lịch sử của Đảng, tính tiền phong gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước Đảng, trước nhân dân. Chỉ tích trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố đã làm việc với 10 Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương, của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Về công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; kiểm tra thực hiện Kế hoạch số 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Kết nạp đảng cho gần 500 quần chúng ưu tú, đạt 62,4% theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội; Riêng năm 2018, Đảng bộ thành phố có 93,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 97,5% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị từng bước được đổi mới, chất lượng được nâng lên. Tinh thần tự phê bình và phê bình ở hầu hết các tổ chức đảng ngày càng nghiêm túc, đi vào thực chất. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ nét. Các quy định, quy chế, nghị quyết của đảng được kịp thời cụ thể hóa.

Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng theo Di chúc của Bác

Thấm nhuần những lời căn dặn của Bác, suốt 50 mươi năm qua, Đảng bộ thành phố cũng đã ban hành các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ đó mà cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đã nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và nhận biết rõ nét hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tự soi, tự sửa. Để các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch này đi vào cuộc sống, nhiều Chi, Đảng bộ có cách làm sáng tạo như: Đối với cấp ủy các Chi bộ tổ dân phố và thôn nhân dân ở các Đảng bộ xã, phường đã chủ động biên tập ngắn gọn, súc tích nội dung tài liệu nghiên cứu, học tập để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân; Đảng bộ sự nghiệp truyền thông và Văn hóa thành phố mở chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, viết về gương người tốt, việc tốt, làm theo lời Bác; Gần đây nhất, Đảng bộ thành phố đã tổ chức thành công Hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo Bác trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặc biệt, từ tháng 4 năm 2018, Đảng bộ đã ban hành Quy chế số 5 về tổ chức tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn thành phố. Các cuộc đối thoại này đã nhận được sự đồng tình của người dân, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng và sự lãnh đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Nhiều vấn đề người dân kiến nghị tại các hội nghị đối thoại, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đều yêu cầu các đơn vị liên quan trả lời không chung chung, hình thức mà ấn định thời gian cụ thể phải dứt điểm. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường sẵn sàng lắng nghe những ý kiến trái chiều có tính phản biện cao. Qua đối thoại, cán bộ cấp trên trực tiếp nhìn nhận được uy tín, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cấp dưới, những người đứng đầu tổ chức, địa phương, đơn vị. Đây chính là cơ hội để lãnh đạo chính quyền trau dồi các kỹ năng, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong điều hành, lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Và là căn cứ để lãnh đạo thành phố kiểm điểm và MTTQ cùng các đoàn thể kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng thành phố sau này. Đảng viên Nguyễn Văn Đích - xã Giới Phiên nói: “Nhờ có Đảng và Bác kính yêu dẫn đường chỉ lối mà chúng tôi lớp người đi trước đã nguyện đi theo Đảng và Bác cho nên mới có được đời sống như ngày hôm nay. Vì vậy, theo tôi, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nguồn sống mới, thức tỉnh cán bộ, đảng viên và nhân dân ta không sống gấp mà phải làm thế nào nhớ được công ơn to lớn của Đảng, của Bác, của Nhà nước để góp sức mình xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp”.

Tư tưởng về xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang soi sáng con đường và sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta trong đó có thành phố Yên Bái. Những tư tưởng đó là kim chỉ nam xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố để xác định đường lối, phương hướng, nhiệm vụ và hoạch định chính sách, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền thành phố vững mạnh toàn diện, sớm về đích thành phố đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trong tương lai gần.

 

Kim Thúy - Vũ Hà (Trung tâm TT&VH thành phố)