► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kế hoạch Tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày xuất bản: 17/10/2020 9:27:00 SA

 Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 14/10/2020 của Thành ủy Yên Bái

Về việc Tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 05/10/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái, Thành ủy Yên Bái xây dựng kế hoạch tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ở Đảng bộ thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp ý kiến với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây viết tắt là Đại hội XIII của Đảng); củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

- Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải đảm bảo khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của nhân dân đối với Đảng và đất nước; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá Đại hội XIII của Đảng, chia rẽ khối địa đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Chắt lọc, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng những ý kiến góp ý của nhân dân với tinh thần xây dựng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết đối với Đảng, đất nước.

II. NỘI DUNG

1. Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến nhân dân gồm:

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

2. Nội dung thảo luận, góp ý kiến

Nhân dân thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hay theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể:

2.1. Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

Đề nghị cho ý kiến về:

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới.

- Tầm nhìn và định hướng phát triển: Quan điểm chỉ đạo; mục tiêu phát triển tổng quát; các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030.

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế.

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

- Về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

2.2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030

Đề nghị tập trung thảo luận và đóng góp đối với các vấn đề sau:

- Đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XI của Đảng (2011) đã sát, đúng với tình hình chưa?

- Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 đã đầy đủ, đúng, sát với thực tiễn chưa?

- Dự báo bối cảnh quốc tế, khu vực, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới đã đầy đủ chưa? Nội dung nào cần nhấn mạnh, bổ sung thêm.

- 5 quan điểm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới đã thể hiện rõ, phù hợp chưa?

- Mục tiêu phát triển đề cập 2 phương án, phương án nào phù hợp? Mục tiêu tổng quát đã bảo đảm tính bao quát và khả thi chưa? Việc xác định xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại có phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại trong thời gian tới? Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường nêu trong dự thảo Báo cáo đã phù hợp chưa?

- Ba đột phá chiến lược nêu trong dự thảo Báo cáo đã phản ánh những trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện trong 10 năm tới chưa, nhất là những nội hàm được bổ sung vào ba đột phá, như: Phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng, lòng tự hào dân tộc và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.

- Những nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là thị trường quyền sử dụng đất; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân…

- Những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách về văn hóa, xã hội; các biện pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, chính sách tiền lương; hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; xây dựng nền văn hóa, đạo đức con người Việt Nam; giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ… Những chủ chương, chính sách đó đã phù hợp chưa và còn vấn đề gì cần bổ sung?

- Những vấn đề nổi cộm về thực trạng và phương hướng xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn; những biện pháp để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Những nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm nguồn nước, không khí, ứng phó với biến đổi khí hậu đã đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững chưa? Những vấn đề gì đang nổi lên tại nông thôn, đô thị cần quan tâm hơn?

- Những nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước...; các vấn đề về xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số; các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

- Nhiệm vụ, giải pháp về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại.

- Về trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

2.3. Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Đề nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các vấn đề sau:

- Đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XII của Đảng (2016).

- Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã đầy đủ, đúng, sát với thực tiễn chưa?

- Bối cảnh quốc tế, khu vực và cơ hội, thách thức tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta 5 năm tới.

- Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2021 - 2025 có bảo đảm tính bao quát và khả thi? có hai phương án, chọn phương án nào?

- Số lượng, nội dung các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường.

- Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; (2) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế số; (3) Phát triển các vùng và khu kinh tế; (4) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; (5) Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; (6) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; (7) Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội; (8) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; (9) Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (10) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; (11) Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; (12) Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

- Về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.

2.4. Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng

- Về công tác xây dựng Đảng, tập trung thảo luận, cho ý kiến về: (1) Đánh giá ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo Báo cáo, nhất là kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng; (2) Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII, nhất là 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá.

- Về thi hành Điều lệ Đảng, tập trung thảo luận, cho ý kiến về: Nhận định, đánh giá tổng quát; những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng.

3. Thời gian, phương pháp thực hiện

3.1. Tổ chức công bố dự thảo các văn kiện

(1) Thời gian công bố: Từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020.

(2) Hình thức công bố

* Trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Công bố trên Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái, tạp chí, bản tin nội bộ của các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố, Bản tin thành phố, Trang thông tin điện tử thành phố: Đăng toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trong các số liên tiếp sau khi các báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí của tỉnh... đăng toàn văn.

     - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố: Chỉ đạo tổ chức hội nghị, sinh hoạt thường kỳ công bố, giới thiệu dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tới toàn thể đoàn viên, hội viên.

     - Các cơ quan, đơn vị Nhà nước: Căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức hội nghị giới thiệu và làm sáng tỏ những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

     (3) Tài liệu công bố: Sử dụng tài liệu toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí tỉnh... đăng tải.

     3.2. Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân

     * Đối tượng lấy ý kiến góp ý: Các tầng lớp nhân dân (chưa phải là đảng viên).

     * Thời gian lấy ý kiến: Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020.

     * Hình thức thảo luận, góp ý kiến

- Góp ý kiến trực tiếp tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân, sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức đoàn thể.

- Thông qua hệ thống thư, báo: Nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp.

III. TIẾP NHẬN, TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN

Việc tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 60-HD/VPTW, ngày 17/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể:

1. Tổng hợp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tổ chức lấy ý kiến theo hệ thống ngành dọc và mỗi đoàn thể có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi về ngành dọc theo quy định để tổng hợp.

2. Tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân

- Đối với đảng bộ các xã, phường: Cấp ủy chỉ đạo tổ chức tiếp nhận thư gửi trực tiếp tới đơn vị; phân công đầu mối tập hợp ý kiến góp ý của nhân dân qua thư và lập báo cáo tổng hợp gửi Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy).

- Đối với các chi, đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp: Phân công đầu mối tổng hợp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (chưa phải là đảng viên), lập báo cáo tổng hợp gửi Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy).

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố, Trang thông tin điện tử thành phố: Tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân qua thư gửi trực tiếp tới cơ quan, đơn vị; tổng hợp ý kiến góp ý gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy.

- Giao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy là đầu mối tập hợp ý kiến đóng góp của nhân dân qua thư gửi trực tiếp cho Thành ủy; tổng hợp báo cáo của các đơn vị trực thuộc và tham mưu xây dựng báo cáo tổng hợp của Đảng bộ thành phố gửi Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tnh ủy) trước ngày 13/11/2020.

* Lưu ý: Để đảm bảo việc tổng hợp ý kiến báo cáo Tỉnh ủy đúng thời gian quy định, Thành ủy yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tiếp nhận và tổng hợp kịp thời các ý kiến gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy: Lần 1 vào 30/10, lần 2 vào 06/11, lần 3 vào trước 11h30’ ngày 11/11/2020 qua địa chỉ e-mai: bantuyengiaotuyb2018@gmail.com.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Định hướng, hướng dẫn các cơ quan tuyên truyền thành phố công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến nhân dân bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

- Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của thành phố tăng cường báo cáo, giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện.

- Theo dõi, nắm tình hình tư tưởng dư luận xã hội về nội dung dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; định hướng, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

- Chủ trì xây dựng báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

2. Ủy ban nhân dân thành phố

- Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố, Trang Thông tin điện tử thành phố chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin, truyền thông thành phố. Mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề “Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” để tiếp nhận, chọn lọc, đăng tải những ý kiến đóng góp trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, nhất là của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, trí thức, văn nghệ sỹ… Kiểm duyệt đăng, phát tin, bài bảo đảm chính xác, không xảy ra tình trạng đưa thông tin thiếu định hướng có tính chất xuyên tạc, kích động.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý, thường xuyên đôn đốc các hoạt động thông tin, tuyên truyền việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet và mạng xã hội; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc dự thảo các văn kiện, chống phá Đại hội XIII của Đảng.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố

- Tuyên truyền, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, trí thức, văn nghệ sỹ… tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện.

- Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, hội viên về nội dung các dự thảo các văn kiện.

4. Các chi, đảng bộ trực thuộc

- Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tập trung cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia góp ý xây dựng dự thảo văn kiện; đồng thời, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm mới trong dự thảo văn kiện và ý kiến đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân.

- Chỉ đạo việc tiếp nhận, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện XIII của Đảng tại chi, đảng bộ mình bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đề ra.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để xem xét, giải quyết./.

 

Thành ủy Yên Bái, ngày 14 tháng 10 năm 2020