► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11
Ngày xuất bản: 15/01/2016 3:20:08 SA

 

   Ngày 14/1/2015, thành phố Yên Bái tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 - Ban chấp hành TW Đảng khóa 11 tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành phố, các xã, phường, chi, đảng bộ trực thuộc và các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của thành phố.

 

Toàn cảnh hội nghị 

    Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thực hiện đầy đủ các nội dung: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 

   Đối với hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất cao thông qua các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Nội dung các văn kiện thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; đã đánh giá thẳng thắn, sát thực kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; chỉ rõ những thành quả đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại, những khuyết điểm nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Đồng thời, phân tích, dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới nhằm xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn cách mạng mới.
Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Văn kiện đã có nhiều bổ sung về phương hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nguồn nhân lực; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nội dung về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước trong nhiệm kỳ tới. Thành ủy Yên Bái chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 – Ban chấp hành TW Đảng khóa XI tới toàn thể cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

 

   Tin, ảnh: Nguyễn Thanh