► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Bài phỏng vấn ông Vũ Lương Quyến- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Chủ tịch UB Bầu cử thành phố xung quanh công tác chuẩn bị cho cuộc Bầu cử Đại biểu QH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016- 2021
Ngày xuất bản: 25/03/2016 12:01:13 CH

 

   Chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu QH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016-2021), ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh, thành phố đã thành lập BCĐ và UB bầu cử từ thành phố đến cơ sở;  tổ chức các hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đến thời điểm này, thành phố đã hoàn thành hội nghị hiệp thương lần II, lập danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và đúng thành phần, cơ cấu. Đồng thời chỉ đạo Hội đồng bầu cử các xã, phường  tiến hành các bước chuẩn bị theo đúng kế hoạch. Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016-2021) trên địa bàn thành phố, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Lương Quyến - Ủy viên BTV, Phó chủ tịch Thường trực HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố xung quanh nội dung này.

 

Ông Vũ Lương Quyến - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND, Chủ tịch Ủy ban cử thành phố

   P.V:  Thưa đồng chí, cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị  bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đang được thành phố triển khai thực hiện như thế nào?

   Ngay sau hội nghị triển khai của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, thành phố cững đã triển khai một loạt các công việc liên quan đến công tác bầu cử. Trước hết là Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban chỉ đạo và tiến hành họp phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ phụ trách các địa bàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên để chuần bị làm tốt công tác chỉ đạo bầu cử. Sau hội nghị triển khai của thành phố, UBND thành phố thống nhất với Thường trực HĐND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) thành phố đã thành lập Ủy ban Bầu cử cấp thành phố gồm có 15 đồng chí tham gia. Ủy ban Bầu cử đã họp, phân công nhiện vụ cho các thành viên, quyết định thành lập 3 tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự. Ủy ban Bầu cử thành phố đã tiến hành 3 phiên họp, trên cơ sở đó kịp thời rút kinh nghiệm, triển khai công tác bầu cử cho các xã, phường đảm bảo đúng luật. Tiếp tục chỉ đạo thành lập các tổ chức bầu cử thao đúng quy định của Luật Bầu cử HĐND, UBND và Luật Tổ chức chính quyền 2016.

   Đối với việc tổ chức phụ trách bầu cử, thành phố đã thành lập các đơn vị bầu cử cấp thành phố và xã, phường; thành lập các ban bầu cử cấp thành phố và ban bầu cử cấp xã, phường. Theo đó, đã quyết định thành lập 6 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố ở các đơn vị bầu cử, với 54 thành viên; thành lập 17 ủy ban bầu cử cấp xã với 198 thành viên. Quyết định ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Số đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định của luật mới được bầu là 30 đại biểu, ấn định 6 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị là 5 đại biểu. Cấp xã được bầu ở 17 xã, phường là 413 đại biểu với 109 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Tổng số đại biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND cấp xã là 930 ứng cử viên, trong đó thành phố 75 đại biểu; cấp xã, phương 855 đại biểu.

   Ủy ban Bầu cử thành phố đã thành lập được 6 đoàn công tác để kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại các các xã, phường trên địa bàn thành phố. Đợt 1, kiểm tra, giám sát việc thành lập các ban bầu cử, việc giới thiệu ứng cử viên ở các cơ quan, đơn vị, các tổ dân phố, các thôn cũng như đại bàn các xã, phường. Đánh giá bước đầu có thể thấy, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố được triển khai kịp thời, chu đáo, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật. Hiện Ủy ban Bầu cử thành phố đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

 

Các cử tri phố Tân Trung I phường Minh Tân tích cực tham gia hội nghị đóng góp ý kiến với các ứng cử viên nơi cư trú

   P.V: Được biết thành phố vừa tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần II. Vậy, ông đánh giá thế nào về kết quả của hội nghị hiệp thương lần II này?

   Qua Hội nghị Hiệp thương lần 2 vừa được Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức thành công, trong số 75 ứng cử viên HĐND cấp thành phố, Hội nghị đã lựa chọn còn lại 60 ứng cử viên vào vòng tiếp theo. Chúng tôi cho rằng, đối với 60 ứng cử viên này đều đảm bảo về chất lượng cũng như tiêu chuẩn để tiếp tục đưa vào hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Đối với cấp xã, phường, Ủy ban Bầu cử thành phố chỉ đạo từ ngày 14 đến hết ngày 18/3, tổ chức xong Hội nghị Hiệp thương lần 2 lựa chọn các đại biểu để tiếp tục triển khai việc tổ chức nhận xét, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú bảo đảm theo đúng quy định của luật và chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần 3. Trong quá trình chuẩn bị cũng như tổ chức hiệp thương, từ thành phố đến các xã, phường quyết tâm làm tốt công tác chuẩn bị để bầu đủ số lượng Đại biểu HĐND cấp thành phố và HĐND các xã, phường, đặc biệt coi trọng chất lượng đại biểu HĐND để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ tới, song đảm bảo cơ cấu hợp lý về số lượng đại biểu công tác ở cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ, các đoàn thể, cơ sở, đặc biệt đại biểu cơ cấu tuổi trẻ, cơ cấu nữ theo quy định.Đến nay, cử tri thành phố Yên Bái cũng rất đồng thuận trong việc triển khai các công việc liên quan đến bầu cử, đặc biệt trong quá trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Cử tri thành phố rất quan tâm đến việc giới thiệu như thế nào, làm sao lựa chọn được những người có đức, có tài, có lập trường tư tưởng vững vàng, có năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu để thực sự đại diện cho ý trí, nguyện vọng của cử tri thành phố.

   P.V: Thưa ông, cuộc bầu cử lần này là kỳ thứ hai thực hiện bầu cử Đại biểu QH và ĐB HĐND các cấp trong cùng một ngày. Mặt khác, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử kỳ này cũng có nhiều điểm mới. Vậy, những yếu tố đó có ảnh hưởng thế nào đến công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ở thành phố? 

   Qua triển khai chúng tôi thấy có nhiều nét mới của Luật Bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp cũng như Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đòi hỏi có sự gắn kết nhau. Có những nội dung có trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhưng có những nội dung lại nằm trong Luật Tổ chức chính quyền, chẳng hạn như tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lại được quy định trong một văn bản khác; hay như số lượng đại biểu được bầu trước đây trong Luật Bầu cử HĐND, UBND các cấp ban hành năm 2003 thì nội dung trên lại quy định ngay trong Luật Bầu cử, thế nhưng bầy giờ nội dung này lại quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương... liên quan đến các văn bản triển khai công tác bầu cử cũng có nhiều các văn bản khác nhau, từ Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị đến các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như là Nghị quyết 1132 liên quan đến cơ cấu, thành phần của đại biểu hay như Nghị quyết 1134 hướng dẫn quy trình hiệp thương và lấy ý kiến giới thiệu các ứng cử viên... liên quan đến vấn đề nhân sự có Hướng dẫn 38 của Ban Tổ chức Trung ương, rồi Hướng dẫn 08 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy... Việc triển khai bầu cử lần này do tích chất công việc hết sức khẩn trương nên việc phát hành các văn bản luật chậm, dẫn đến một số văn bản hướng dẫn chậm khó khăn trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị cho bầu cử ở cơ sở. Do đó các thành viên UBBC, các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường phải nghiên cứu kỹ văn bản để triển khai. Mặt khác, một số hướng dẫn có nội dung liên quan đến công tác bầu cử chưa kịp thời như nhiệm vụ, định mức chi phục vụ công tác bầu cử; Số lượng tham gia vào các tổ chức bầu cử như Ban bầu cử, tổ bầu cử là rất lớn song vẫn chưa tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ. Do địa bàn thành phố là trung tâm của tỉnh nên số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của thành phố, các huyện rất lớn. Song việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tổ chức ở các thôn, tổ dân phố, theo quy định Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị do vậy khó khăn trong việc bố trí con người, thời gian tổ chức các hội nghị cử tri nơi cư trú…

   Trước những vấn đề nảy sinh trogn quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử, thành phố đã và đang chủ động hướng dẫn cho các xã, phường làm tốt, đảm bảo ngày bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

   P.V: Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

 

   Thực hiện: Minh Chín - Đài Truyền thanh thành phố Yên Bái