► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thông báo số 653/TB-UBND - Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018.
Ngày xuất bản: 02/10/2017 11:15:00 SA

 

Tải Thông báo số 653/TB-UBND tại đây

THÔNG BÁO KHÁC

  • 10B. Thông báo số 356/TB-UBND ngày 15/10/2018 - Kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2018
  • Hướng dẫn số 37-HD/TU ngày 20/9/2018 của Thành ủy Yên Bái Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn,tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
  • Thông báo số 274/TB-UBND ngày 13/9/2018 - Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9/2018
  • Công văn số 1059/HĐNVQS - Về việc rà soát nắm nguồn phục vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
  • Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 31/8/2018 của Thành ủy Yên Bái Về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”
  • 1-5 of 76<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >