► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thông báo số 409/TB-UBND ngày 14/7/2017 - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND thành phố Yên Bái
Ngày xuất bản: 18/07/2017 4:18:00 CH

 

Thông báo số 409/TB-UBND ngày 14/7/2017

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm,

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND thành phố Yên Bái

 

Ngày 06/7/2017, UBND thành phố tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và thông qua các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ V - HĐND thành phố. Đồng chí Trần Xuân Thủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, dự thảo các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp thứ V-HĐND thành phố. Các đại biểu đã thảo luận và nhất trí với ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố như sau:

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017:

6 tháng đầu năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Ban Thường vụ Thành ủy, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh, sự giám sát của HĐND thành phố, sự chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả của UBND thành phố, sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị, xã, phường, tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực và cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:

Một số chỉ tiêu phát triển KT-XH 6 tháng đạt thấp, chưa đạt 50% kế hoạch; tuy tình hình kinh tế đang phục hồi, song chỉ tập trung ở một số ít doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp không có hoạt động phát sinh trong năm. Thu ngân sách có nhiều cố gắng, tuy nhiên chưa đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Tình hình nợ đọng thuế còn nhiều các giải pháp để thu nợ chưa thật sự phát huy hiệu quả.

Việc triển khai các đề án, dự án có nhiều cố gắng song việc quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn chưa thực sự hiệu quả nhất là vấn đề sản xuất, đóng gói, tiêu thụ sản phẩm của đề án sản xuất rau an toàn, mô hình hoạt động HTX miến đao. Một số điểm ngập úng cục bộ chưa được khắc phục, diễn biến ngày càng phức tạp. Việc quản lý, khai thác sử dụng các phương tiện phục vụ phòng chống lụt bão chưa hiệu quả.

Tiến độ, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản kể cả một số công trình WB chưa đảm bảo; công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát của Ban Quản lý dự án chưa thường xuyên, quyết liệt; Công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phương án thi công chưa được quan tâm đúng mức; Tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình nhất là công trình trọng điểm còn chậm, nhiều vướng mắc chưa được quan tâm giải quyết kịp thời, triệt để. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đánh đất, vận chuyển đất mặc dù có nhiều cố gắng song vẫn còn tồn tại, các đơn vị chưa thường xuyên kiểm tra địa bàn; một số công trình xây dựng vi phạm hoặc tình trạng đổ vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang hè phố nhưng không được kiểm tra, xử lý. Sau khi cấp phép, chưa thực hiện kiểm tra dẫn đến tình trạng xây dựng sai phép, không đúng giấy phép vẫn còn xảy ra; Chưa có những giải pháp cụ thể, kiên quyết để duy trì công tác giải tỏa hành lang hè phố. Việc bố trí cắm mốc giới, quản lý quy hoạch chưa được quan tâm thực hiện đúng mức, chưa quản lý chặt chẽ quy hoạch đã được phê duyệt, để tình trạng một số hộ dân tự cơi nới, xây dựng trong vùng quy hoạch, xây dựng vi phạm.

Việc triển khai thực hiện chủ đề năm chưa thật sự nghiêm túc, hiệu quả nhất là việc quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Việc kiểm tra, đôn đốc, báo cáo của thành viên Ban Chỉ đạo, các tiểu ban chưa tốt;

Tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, số người chết tăng so với cùng kỳ; Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo việc phối hợp trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu hồ sơ giữa một số đơn vị, phòng ban có liên quan còn chậm, không đúng thời gian, hồ sơ còn thiếu, thất lạc gây khó khăn, ảnh hưởng đến việc xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chất lượng giải quyết đơn thư chưa thật sự tốt.

Công tác cải cách hành chính chưa thực sự rõ nét, hiệu quả chưa cao; Việc thực hiện các kết luận, ý kiến chỉ đạo của các phòng, ban chưa nghiêm túc;

II. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017:

1. Nhiệm vụ chung: Các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường tiến hành đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế nguyên nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nhất là đối với các chỉ tiêu đạt thấp, khó đạt đảm bảo hoàn thành toàn diện kế hoạch nhà nước năm 2017 của thành phố cũng như của các đơn vị, các xã, phường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Công bố và tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, danh mục xây dựng cơ bản, dự toán thu chi ngân sách năm 2018. Nhiệm vụ cụ thể trong từng lĩnh vực như sau:

2. Về phát triển kinh tế:

- Giao phòng Kinh tế thành phố: Tiếp tục triển khai Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của thành phố. Triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp theo đúng kế hoạch, khung thời vụ. Thực hiện các biện pháp đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Tham mưu tháo gỡ khó khăn cho chăn nuôi, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Triển khai có hiệu quả đề án về “Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025” và Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện mở rộng diện tích trồng rau an toàn trên cơ sở chỉ đạo cụ thể về phương thức tổ chức sản xuất, định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại xã Âu Lâu, Tuy Lộc, Hợp Minh. Thành lập các HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương. Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với xã Tuy Lộc, Minh Bảo và Âu Lâu; tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới đối với 05 xã: Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến, Tân Thịnh theo lộ trình cụ thể, phấn đấu trong năm 2017 mỗi xã đạt thêm từ 02 tiêu chí trở lên (theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới), đến năm 2018 cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã. Triển khai các dự án chăn nuôi, trồng trọt theo Quyết định của Tỉnh, của thành phố.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; Thực hiện tốt chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI) của tỉnh; Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện các dự án trên địa bàn. Tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh phát triển CN-TTCN; Tăng cường công tác quản lý, sửa chữa hạ tầng đối với các cụm công nghiệp; Tăng cường nắm bắt, đánh giá xu hướng phát triển, khó khăn hạn chế trong sản xuất, kinh doanh của các đơn vị sản xuất trên địa bàn để có giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đổi mới, sáng tạo, giữ được thị trường tiêu thụ các sản phẩm chủ lực.

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030” Tăng cường quản lý đối với các chợ, sắp xếp hoạt động kinh doanh tại chợ thành phố và chợ các phường. Tham gia 02 gian hàng tại Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc. Thực hiện cấp phép kinh doanh bán lẻ rượu, thuốc lá, sản xuất rượu thủ công; quản lý cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ; điều tiết tốt cung cầu hàng hóa, dịch vụ, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại;

- Đôn đốc các xã, phường thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, của UBND thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai và ứng phó với các tình huống mưa lớn kéo dài. Chủ động và sẵn sàng phương án phòng chống lụt báo, đối phó với diễn biến thời tiết bất thường có thể xảy ra.

3. Về thu, chi ngân sách:

- Yêu cầu phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục thuế thành phố tham mưu cho UBND thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái năm 2017.

- Yêu cầu Chi Cục thuế thành phố: Tham mưu cho UBND thành phố rà soát, xây dựng kế hoạch công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách theo dự toán thành phố giao. Thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu ngân sách, thường xuyên rà soát đánh giá từng nguồn thu để đưa ra giải pháp phù hợp. Phát huy có hiệu quả Tổ công tác điều hành thu chi ngân sách triển khai các nội dung công việc khác theo chỉ đạo của Tỉnh, của Thành ủy Yên Bái. Đẩy mạnh công tác phối hợp, phát huy vai trò của Đội liên ngành về thu ngân sách. Tăng cường quản lý đối với hoạt động xây dựng vãng lai trên địa bàn; Tập trung xử lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Rà soát, phân loại các khoản nợ đọng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch để tập trung thực hiện thu nợ theo quy định.

- Yêu cầu phòng TNMT, Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường đẩy mạnh việc rà soát, tháo gỡ khó khăn và tăng cường công tác hợp pháp hóa, chuyển mục đích sử đụng đất, khẩn trương triển khai và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách đối với các nguồn thu từ đất.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Giải ngân kịp thời đối với các dự án phát triển kinh tế và xây dựng cơ bản theo quy định.

4. Về xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường:

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án thành phố: Đẩy nhanh tiến độ các thi công, công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công các công trình XDCB năm 2017 theo đúng tiến độ. Nghiêm túc chấn chỉnh việc phân công nhiệm vụ cán bộ của Ban, đề nghị các đơn vị giám sát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại công trường trong quá trình thi công. Tiếp tục triển khai các công trình chỉnh trang đô thị, các công trình thuộc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc”; Tích cực tham gia chuẩn bị đầu tư dự án đô thị động lực. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch đôn đốc và kịp thời giải ngân, thanh quyết toán các công trình theo đúng quy định.

- Phòng Quản lý đô thị thành phố: Thực hiện tốt Quy chế Quản lý đô thị; Hoàn thiện đề án xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II; Tham mưu cho UBND thành phố tiếp tục rà soát và báo cáo tỉnh xem xét thuê đơn vị tư vấn nước ngoài để điều chỉnh quy hoạch chung thành phố; Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch giải tỏa hành lang hè phố; xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm hành lang, hè phố; Tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, duy trì quản lý trật tự đô thị đối với các tuyến phố chính. Làm tốt công tác cấp phép xây dựng, cấp phép đào xả ta luy, nhất là kiểm tra, hậu kiểm tra sau cấp phép; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời không để xảy ra những trường hợp xây dựng, cơi nới trái phép; xử lý cương quyết đối với các trường hợp vi phạm. Ban hành sổ tay hướng dẫn về công tác quản lý đô thị; Hoàn thiện dự thảo phương án đỗ xe tạm thời trên các tuyến phố, quy hoạch điểm đỗ xe tĩnh; tiếp tục thực hiện kế hoạch chặt tỉa và trồng cây xanh trên các tuyến đường, trước khi thực hiện phải báo cáo Thành ủy, UBND thành phố theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; Phối hợp, đôn đốc xã Tân Thịnh rà soát, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng ĐKĐĐ &PTQĐ thành phố: Tăng cường quản lý TNMT, khoáng sản, nhất là các hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản, đất đai, công tác cấp GCNQSDĐ; Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020. Duy trì chế độ giao ban hằng tuần để tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình nhất là các công trình trọng điểm của tỉnh. Tham mưu cho UBND thành phốt tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.

5. Về lĩnh văn hóa – xã hội:

- Phòng Văn hóa – Thông tin: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020”. Hoàn thiện xây dựng quy ước thôn, tổ dân phố theo quy ước mẫu kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Phòng Giáo dục – đào tạo thành phố: Tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.  Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giai đoạn 2016 – 2020; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục, giai đoạn 2016-2021; Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo thành phố giai đoạn 2017-2021. Xây dựng các nhà trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện chương trình phổ cập giáo dục theo quy định, tập trung vận động số lượng học sinh bỏ học ra lớp. Làm tốt công tác tuyển sinh, thực hiện chương trình năm học 2017-2018. Tăng cường  quản lý, thu chi và thanh quyết toán các nguồn đóng góp; Triển khai chương trình hợp tác năm 2017 với thành phố Chevilly Larue.

- Phòng Lao động – thương binh và xã hội: Thực hiện tốt giải quyết việc làm, hoàn thành các chỉ tiêu đào tạo nghề. Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể để thực hiện tốt việc làm nhà cho người có công, hộ nghèo theo kế hoạch. Tăng cường sự phối hợp để thực hiện tốt việc đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, cho vay vốn giải quyết việc làm. Tập trung triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2017 và kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

- Phòng Y tế, Dân số, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm y tế thành phố: Triển khai Chỉ thị số 21-NQ/TU của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai có hiệu quả Luật Bảo hiểm y tế, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Xây dựng các xã, phường đạt các tiêu chí Quốc gia về y tế. Thực hiện tốt chính sách dân số, KHHGĐ, hạn chế thấp nhất tình trạng sinh con thứ 3 trở lên trái quy định. Quản lý chặt chẽ các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân

6. Công tác nội chính:

- Công an thành phố: Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội nhất là công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời tình hình liên quan đến an ninh, trật tự, liên quan đến các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác phòng ngừa, tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra xác minh giải quyết những vụ án đã xảy ra. Tổ chức đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuần tra khép kín trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời ngăn chặn và phát hiện các loại tội phạm.

- Ban Chỉ huy Quân sự thành phố: Duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức diễn tập, luyện tập, huấn luyện theo đúng kế hoạch. Củng cố lực lượng dân quân tự vệ; Hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Kiểm tra toàn diện công tác quốc phòng, quân sự năm 2017. Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh; 73 năm ngày thành lập QĐNDVN, 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.

- Thanh tra, tư pháp, Ban Tiếp công dân thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để tụ tập khiếu kiện đông người, không để phát sinh vụ việc phức tạp.

- Phòng Nội vụ thành phố: Tham mưu cho UBND thành phố tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của UBND; Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành trọng tâm, trọng điểm, thiết thực hiệu quả; tập trung cải cách hành chính, mở rộng và nâng cao chất lượng ứng dụng phầm mềm điện tử trong quản lý, điều hành; Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” theo Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Tham mưu cho UBND thành phố triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện các nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Đề cao trách nhiệm, tính kỷ cương, gương mẫu của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương nhất là người đứng đầu đơn vị. Chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Hoàn thành xây dựng Đề án sắp xếp, phân loại thôn, tổ dân phố; Thực hiện Đề án tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP. Kiện toàn cán bộ chủ chốt các xã, phường. Hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế đối với cơ quan hành chính cấp huyện, đội ngũ cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã; Tăng cường QLNN đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

7. Về việc thực hiện chủ đề năm 2017: UBND thành phố yêu cầu các tiểu ban, các phòng, ban đơn vị, các xã, phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2017“Tăng cường quản lý đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư; từng bước hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật”.

8. UBND các xã, phường: Tập trung rà soát thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như phát triển kinh tế, thu ngân sách, quản lý đất đai, quản lý quy hoach, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng, triển khai các nội dung của chủ đề năm, đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo góp phần triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch nhà nước năm 2017. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chấp hành tham gia các hội nghị, các buổi làm việc do thành phố triệu tập. Lãnh đạo các xã, phường cần tập trung hơn nữa trong quá trình tiếp nhận, triển khai thực hiện đối với các văn bản chỉ đạo của thành phố.

9. Văn phòng HĐND – UBND thành phố: Đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được phân công đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

10. Đề nghị các đ/c Phó Chủ tịch UBND thành phố: theo lĩnh vực phân công phụ trách tập trung chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Thongbao409