► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thông báo số: 346/TB-UBND ngày 16/11/2016 - Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp Ủy ban nhân dân thường kỳ tháng 11/2016
Ngày xuất bản: 17/11/2016 3:00:24 SA

 THÔNG BÁO

Số: 346/TB-UBND ngày 16/11/2016  

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

tại phiên họp Ủy ban nhân dân thường kỳ tháng 11/2016

 

Ngày 10/11/2016, UBND thành phố tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 11/2016. Đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Các thành viên dự họp đã thảo luận và nhất trí dự thảo báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2016. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 11, tháng 12 và cả năm 2016, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái kết luận như sau.

1. Yêu cầu các phòng, ban đơn vị, UBND các xã, phường rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm tập trung chỉ đạo và triển khai thực đảm bảo hoàn thành toàn diện kế hoạch nhà nước năm 2016.

Giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng, ban rà soát, bổ sung hoàn thiện chỉ tiêu và thuyết minh, giải trình hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017; dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2017; danh mục xây dựng cơ bản năm 2017 theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; Tiếp tục triển khai điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phụ trách các khối trực tiếp chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện kế hoạch 2017.

2. Về phát triển kinh tế:

- Phòng Kinh tế thành phố:

Tăng cường nắm bắt tình hình, đôn đốc và giúp đỡ các doanh nghiệp đẩy mạnh tình hình sản xuất; Rà soát các chỉ tiêu phát triển CN-TTCN, Thương mại, dịch vụ để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2016.

Tiếp tục triển khai đề án sản xuất rau an toàn nhất là kiểm soát chất lượng sản phẩm; Hoàn thiện Đề án “phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020”. Chỉ đạo sản xuất, chăm sóc cây trồng vụ Đông. Hoàn thành việc sửa chữa các công trình thủy lợi, rà soát hệ thống kênh mương để chuẩn bị triển khai thực hiện trong năm 2017. Tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án, các mô hình phát triển kinh tế nhất là việc nghiệm thu, giải ngân nguồn kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng định kỳ, công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã Âu Lâu đạt chuẩn nông thôn mới; Tiếp tục triển khai hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đối với 5 xã trong đó yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc xây dựng đề án và quy hoạch nông thôn mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2015-2020 và “Đề án phát triển thương mại - dịch vụ thành phố Yên Bái giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030”. Tiến hành rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện phương án sản xuất miến đao tập trung tại xã Giới Phiên.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, thực hiện chế độ trực PCTT-TKCN 24/24h khi có mưa bão xảy ra. Chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường chủ động kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ ngập úng, sạt lở cao cảnh báo cho nhân dân chủ động ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý dự án tham mưu cho UBND thành phố triển khai quy hoạch phân khu cụm công nghiệp Âu Lâu. Kiện toàn Tổ Quản lý các cụm công nghiệp theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

3. Tài chính:

* Chi Cục thuế Thành phố: Triển khai quyết liệt đối với công tác thu ngân sách nhất là rà soát kỹ các nguồn thu, các sắc thuế để xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ triển khai công tác thu ngân sách 2 tháng cuối năm. Phối hợp với Công an thành phố các phòng, ban đơn vị tập trung rà soát đôn đốc các doanh nghiệp nợ đọng thuế, nợ nghĩa vụ tài chính, các nguồn thu phát sinh trên địa bàn; Tham mưu cho UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh và các ngành khẩn trương tháo gỡ những khó khăn liên quan đến tiền thuê đất của các đơn vị; báo cáo UBND thành phố, Thành ủy về tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

* Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất thành phố tập trung đôn đốc thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất, thu nợ nghĩa vụ tài chính, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch. Đẩy nhanh công tác chuyển mục đích sử dụng đất, hợp pháp hóa đất đai trong nhân dân đảm bảo nhanh gọn, kịp thời để tăng cường công tác thu ngân sách. Tiến tục rà soát, chuẩn bị triển khai các quỹ đất dự kiến thực hiện trong năm 2017. Đề nghị đồng chí Nguyễn Yên Hiền - Phó Chủ tịch UBND thành phố tập trung chỉ đạo triển khai các nguồn thu từ đất.

* Công an thành phố, Đội Quản lý thị trường số 2 tích cực phối hợp với cơ quan Thuế, các đơn vị, các xã, phường trong công tác thu ngân sách nhất là thu nợ đọng, tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng hóa trên địa bàn.

* UBND các xã, phường tăng cường hơn nữa công tác thu ngân sách để đảm bảo hoàn thành, hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách và đảm bảo cân đối, nghiêm cấm việc giấu nguồn thu.

* Tài chính - Kế hoạch: Thường xuyên rà soát các khoản chi, bảo đảm đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách theo đúng quy định, giải ngân kịp thời, hạn chế tối đa việc chuyển nguồn. Phối hợp với các phòng, ban đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, các dự án sản xuất, các nhiệm vụ chi theo chính sách, an sinh xã hội cho kịp thời. Phối hợp với Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư rà soát, điều chỉnh khối lượng của các công trình để phê duyệt và thanh quyết toán cho kịp thời; Đối với các dự án, công trình không đảm bảo tiến độ nghiên cứu tham mưu chuyển nguồn thực hiện đảm bảo tiến độ.

* Yêu cầu Ban Quản lý dự án và các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư phải trao đổi thông tin với Chi Cục thuế thành phố trước khi thanh toán kinh phí xây dựng cơ bản nhằm truy thu nợ thuế, nghĩa vụ tài chính của các đơn vị (nếu có).

4. Về xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và tài nguyên môi trường:

* Ban Quản lý dự án thành phố: Tập trung hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Tập trung tháo gỡ khó khăn để triển khai các công trình tiểu dự án nâng cấp đô thị thành phố bằng nguồn vay WB đảm bảo tiến độ, chuẩn bị tốt dự án đô thị trọng điểm. Thường xuyên kiểm tra việc thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công, đơn vị giám sát phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình, đảm bảo an toàn lao động.

* Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục xây dựng cơ bản năm 2017. Phối hợp với phòng Quản lý đô thị thành lập tổ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường tập trung hoàn thành đường giao thông nông thôn năm 2016. Chủ trì phối hợp với Ban quản lý dự án rà soát, đánh giá thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án xây dựng cơ bản, nguồn vốn giao thông nông thôn, nông thôn mới, các chương trình mục tiêu.

* Phòng TNMT, Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn, tham mưu cho UBND thành phố tổ chức tổ chức giao ban công tác giải phóng mặt bằng hàng tuần; Động viên, bố trí cán bộ làm việc ngoài giờ hành chính để hoàn thành công việc được giao. Tập trung giải phóng mặt bằng khu vực đầu cầu Văn Phú, đường Thành Trung, đường, cầu Tuần Quán, Bách Lẫm, các công trình liên quan đến WB...vv. Khẩn trương hoàn thành giải ngân công trình Kè suối Hào Gia. Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị có liên quan, các xã, phường rà soát và đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2017.

* Phòng Quản lý đô thị: Tham mưu cho UBND thành phố tiến hành điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái; Hoàn thiện Đề án Quản lý đô thị thành phố Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, thiết lập kỷ cương trật tự đô thị, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải tỏa hành lang hè phố nhất là khu vực chợ Km6, Chợ Km4, khu vực Công viên Yên Hòa. Tiếp tục kiểm tra, rà soát hệ thống cửa thu nước, tìm nguyên nhân đảm bảo thoát nước khi có mưa lũ xảy ra. Đôn đốc các các xã, phường tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường. Khẩn trương tham mưu cho UBND thành phố rà soát xây dựng kế hoạch (hoặc đề án) để đề nghị công nhận thành phố Yên Bái đạt đô thị loại 2 trước năm 2020.

5. Về văn hóa – xã hội:

* Phòng Văn hóa – Thông tin: Làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của thành phố. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa, nhất là các cơ sở kinh doanh có điều kiện (Karaoke, internet ...); quản lý khai thác sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá thể thao.

Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Hoàn thành bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Tổ dân phố văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Đơn vị văn hóa” năm 2016 và tiến hành thẩm tra kết quả bình xét danh hiệu thôn, tổ, đơn vị văn hóa theo đúng quy định.

* Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: Kiểm tra, giám sát các lớp đào tạo nghề theo đúng quy định; Tham mưu triển khai việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016. Đẩy nhanh tiến độ khởi công và giải ngân làm nhà cho các đối tượng. Đôn đốc hoạt động đánh giá xã, phường phù hợp với trẻ em năm 2016.

* Phòng Giáo dục Đào tạo: Tiếp tục triển khai đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp, đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Tham mưu cho UBND thành phố báo cáo tỉnh tiếp tục thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực quản lý giáo dục và đầu tư thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục tại thành phố Yên Bái”. Xây dựng Đề án  nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2021. Triển khai các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

* Phòng Y tế thành phố: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh. Kiểm tra, giám sát định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

6. Về Quốc phòng - An ninh và tư pháp:

* BCH Quân sự thành phố: Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2017. Tham mưu cho UBND thành phố chuẩn bị kế hoạch về công tác quân sự quốc phòng năm 2017.

* Công an thành phố: Giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, đặc biệt là tình hình liên quan đến các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố, công tác GPMB. Duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, không để tăng các tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

* Thanh tra thành phố, Ban tiếp công dân thành phố, phòng Tư pháp: Thực hiện nghiêm túc Luật tiếp công dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự.

Yêu cầu Ban tiếp công dân thành phố rà soát, báo cáo việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư trong năm 2016, số đơn thư đã tiếp nhận, đã giao cho các phòng, ban, đơn vị, số đơn thư đã được giải quyết, số đơn thư chưa được giải quyết, trách nhiệm của các phòng, ban, phường xã đối với việc giải quyết đơn thư.

7. Về công tác cải cách hành chính và xây dựng củng cố chính quyền.

* Phòng Nội vụ thành phố: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách chế độ công vụ, công chức theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chuẩn bị triển khai đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công chức năm 2016;p Tiếp tục tham mưu rà soát, sắp xếp cán bộ công chức các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường. Tiếp tục báo cáo tỉnh về thành lập Đội Trật tự đô thị thành phố. Tiếp tục triển khai việc sắp xếp tổ dân phố theo kế hoạch. Khẩn trương tham mưu cho UBND thành phố xây dựng đề án nâng cấp các xã trở thành phường theo chỉ đạo của UBND thành phố.

8. Giao cho Văn phòng HĐND - UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Thông báo này đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Hoàn thành việc tổng hợp báo cáo rà soát, giải quyết các kiến nghị, đề nghị của cử tri. Đôn đốc các phòng, ban, đơn vị chuẩn bị tốt nội dung phục vụ kỳ họp HĐND thành phố.

9. Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố theo lĩnh vực phân công tập trung chỉ đạo đôn đốc các ngành trong khối thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp UBND thành phố tháng 11/2016 yêu cầu thành viên UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc tổ chức thực hiện./.

Tải Thông báo số 346

THÔNG BÁO KHÁC

  • Thông báo 61/TB-VPUBND - Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, PCT.UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ cải cách hành chính nhà nước tỉnh tại buổi làm việc với các ngành, địa phương về công tác cải cách hành chính; tình hình triển khai Đề án Thành lập Trung tâm hành chính công; hệ thống họp giao ban trực tuyến; phương án nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý, điều hành của tỉnh.
  • Quyết định 730/QĐ-UBND - Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bổ sung và TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế; UBND huyện tỉnh Yên Bái
  • Quyết định 2181/QĐ-CCXP - Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (Bà Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1981, cư trú tại tổ 48 phường Đồng Tâm). Buộc phá dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất không được phép. xây dựng tại tổ 53 phường Đồng Tâm.
  • 4.C. Thông báo số 397/UBND-TCD ngày 20/4/2018 - Thông báo nội dung tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018
  • 4,B. Thông báo 93/TB-UBND - Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I/2018, nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý IV/2018.
  • 1-5 of 64<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >