► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết định 1320/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Yên Bái - Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn
Ngày xuất bản: 10/08/2017 6:00:00 CH

 Quyết định 1320/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Yên Bái - Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn.

 Đề nghị tải Quyết định 1320/QĐ-UBND tại link sau (copy và dán):
 
http://www.yenbai.gov.vn/noidung/vanban/Pages/van-ban-dieu-hanh.aspx?ItemID=1196