► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Hướng dẫn 109-HD/BTGTU - Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý II năm 2020.
Ngày cập nhật: 26/03/2020 9:18:00 SA
Lượt đọc: 0

 HƯỚNG DẪN

Số 109-HD/BTGTU ngày 24/3/2020

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2020

--------

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2020; Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2020 với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức đúng tầm, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, với quy mô, hình thức phù hợp bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp Nhân dân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của thành phố. Tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 02/01/2020 của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020; chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp; Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; tuyên truyền các đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội và công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX; kết quả đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tuyên truyền các vấn đề cốt lõi, mới trong các văn bản: Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Thông báo Kết luận số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Quy định số 195-QĐi/TW, ngày 8/6/2019 của Ban Bí thư  về “Chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng”; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

- Tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại năm 2020, trọng đó trọng tâm là: Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Chỉ thị số 21-CT/TTg, ngày 6/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg, ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 7/9/2015 của Chính phủ về Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Quyết định số 1468/QĐ-TTg, ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 - 2020; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương, tỉnh, thành về công tác thông tin đối ngoại.

- Tuyên truyền về thông tin đối ngoại thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Công văn số 1117-CV/TTĐN ngày 02/3/2020 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại về kết quả tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm góp phần khẳng định vị thế, chủ trương, đường lối ngoại giao nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

- Tuyên truyền thành tựu đã đạt được trong công tác đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2019. Tuyên truyền về vai trò, vị trí và các hoạt động của Việt Nam cho năm Chủ tịch ASEAN 2020; vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc của Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2021. Định hướng tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng hơn nữa vào sự lãnh đạo của Đảng; chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu bôi nhọ Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo, nhất là tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về biển, đảo, những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền công tác biên giới đất liền Việt Nam -Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2020; sự việc xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ngày 09/01/2020; công tác điều trị nghiện và các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone…

- Tuyên truyền về Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

- Tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở Đảng bộ thành phố năm 2019; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tuyên truyền chủ đề năm 2020 của thành phố “Đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương đô thị; tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

- Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, kết quả thực hiện Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); kết quả Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thành phố Yên Bái, việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau sáp nhập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các xã sau sáp nhập.

- Tuyên truyền việc triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động số173-KH/TU ngày 27/12/2019 của Thành ủy Yên Bái về thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy.

- Tuyên truyền thực hiện Quy chế số 05-QC/TU, ngày 10/4/2018 của Thành ủy Yên Bái về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái; các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX.

- Tiếp tục tuyên truyền Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 18/9/2019 của Thành ủy về “Ngày thứ 7 cùng dân” năm 2018, 2019; Kế hoạch 177-KH/TU ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác giảm nghèo; trong đó chú trọng tuyên truyền những kết quả quan trọng đạt được, cách làm hay, hiệu quả của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền cơ chế chính sách, quy định khuyến khích phát triển kinh tế, các đề án khuyến khích phát triển sản xuất của tỉnh và thành phố, công tác bảo đảm chính sách an sinh xã hội: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái; Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”…

- Tuyên truyền tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

- Tuyên truyền các hoạt động văn hóa - giáo dục - y tế, trong đó tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh, thành phố, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới đối với lớp 1 - lớp đầu tiên trong lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách hành chính, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách xã hội, các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng; tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định về cấm buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ và thả đèn trời; công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết.

- Tuyên truyền trong nội bộ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nội dung, biện pháp đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, phòng chống các vi phạm và tội phạm thông tin mạng.

1.2. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong quý II/2020

Trọng tâm tuyên truyền các ngày kỷ niệm sau:

1.2.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền, giới thiệu truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh tập thể và cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

1.2.2. Kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái (11/4/1900 - 11/4/2020)

- Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, quá trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của tỉnh Yên Bái trong 120 năm qua; truyền thống cách mạng, truyền thống văn hoá, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tự lực tự cường của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong đấu tranh, xây dựng và phát triển.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng; bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc, niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; nâng cao ý chí độc lập, tự cường, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa quê hương, đất nước, sớm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

- Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, địa phương, đơn vị.

1.2.3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) 

- Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp, ngành, địa phương trong thành phố; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua. Tuyên truyền thực hiện chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

1.2.4. Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

- Khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh, quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của quân và dân ta; những đóng góp to lớn của Đảng bộ, quân và dân thành phố Yên Bái trong đấu tranh thống nhất nước nhà; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu của các nước và Nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; nêu bật những thành tựu của đất nước, của tỉnh sau 45 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

1.2.5. Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020)

- Tuyên truyền tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.     

- Tuyên truyền những thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh, thành phố trong 66 năm qua; phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái nói riêng và đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

1.2.6. Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái (7/5/1945 - 7/5/2020).

- Ôn lại quá trình hình thành, đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ thành phố Yên Bái trong 75 năm qua, những thành tựu đạt được của Đảng bộ thành phố trong 75 năm qua trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

- Tuyên truyền về các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ gắn với tổ chức tốt đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới tiến tới Đại hội XX Đảng bộ thành phố, Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(Có kế hoạch tổ chức kỷ niệm riêng)

1.2.7. Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945 - 30/6/2020)

- Nêu bật ý nghĩa lịch sử của quá trình thành lập và phát triển của Đảng bộ tỉnh trong 75 năm qua; những thành tựu Yên Bái đạt được trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa quê hương, đất nước; tập trung phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tăng cường khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Tuyên truyền cổ vũ, động viên Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống và những thành quả mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong thời kỳ mới, thi đua lao động và sản xuất, bảo vệ đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, quyết tâm xây dựng Yên Bái ngày càng giàu đẹp.

- Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Tuyên truyền qua hoạt động tổ chức Lễ kỷ niệm, gặp mặt, qua của các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, xe loa lưu động), các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, triển lãm, chiếu phim lưu động…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm diễn ra trong quý, tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp, gắn với tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ thông qua các ngày kỷ niệm.

Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo trạm truyền thanh tuyên truyền ôn lại truyền thống lịch sử, về công cuộc đổi mới và những tấm gương điển hình, nhân tố mới trên mọi mặt của đời sống xã hội. Tiến hành treo băng, cờ, khẩu hiệu và trang trí tại trụ sở, thông báo Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày kỷ niệm theo quy định. Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

2. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố và các ngành trong khối Tuyên giáo

 Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, thành phố; về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên.

3. Trung tâm Y tế thành phố

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố, phòng Văn hóa-Thông tin thành phố, Trạm y tế xã, phường tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của Nhân dân về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

4. Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố

Xây dựng kế hoạch; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, triển lãm, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...

 5. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố

Xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm tạo dấu ấn kỷ niệm về các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, thành phố; xây dựng các phóng sự, bài viết nêu gương người tốt, việc tốt, bí thư chi bộ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế, giảm nghèo, những thành quả của sự nghiệp đổi mới trên quê hương Yên Bái...

Chú trọng tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong quý.

Tăng thời lượng phát sóng, tin, bài tuyên truyền sâu rộng gương sáng đảng viên, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những thành tựu của công cuộc đổi mới trên quê hương Yên Bái, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)!

2. Nhiệt liệt chào mừng 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Yên Bái (11/4/1900 - 11/4/2020)!

6. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2020)!

7. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái (07/5/1945 - 07/5/2020)!

8. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

9. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX!

10. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX!

11. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!

12. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

13. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

14. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

15. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

16. Quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp!

17. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

18. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

19. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

20. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Báo cáo khác:

  • 2047/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1237QSDĐ/887QĐ-UB (số seri R427615) ngày 27/12/2001 do Ủy ban nhân dân thị xã Yên Bái cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Huân cư trú tại thôn Trực Bình (là thôn Trực Bình II cũ) xã Minh Bảo thành phố Yên Bái.
  • 2045/QĐ-XPVPHC - Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Ngọc Nghiêm địa chỉ tổ 4, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • Các Quyết định 1990, 1991, 1992, 1993, 1994/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện xây dựng chương trình tiểu dự án bồi thường giải phóng mặt bằng hạ tầng đô thị phía Nam thành phố Yên Bái
  • 1906/QĐ-UBND - Quyết định về việc ban hành Quy định về quy trình đánh giá và Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái
  • Các Quyết định số 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892,1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc giao đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình có đất thu hồi để thực hiện công trình Hạ tầng Kỹ thuật Công viên Đồng Tâm thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái địa điểm tổ 12 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái.
  • 1-5 of 203<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >