► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo số 03/TB-UBND ngày 08/01/2019 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên UBND thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật: 09/01/2019 1:02:00 CH
Lượt đọc: 0

 

Thông báo số 03/TB-UBND ngày 08/01/2019 của UBND thành phố Yên Bái

Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên UBND thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1252-QĐ/TU ngày 30/5/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về hợp nhất Văn phòng Thành ủy với Văn phòng HĐND – UBND thành phố thành Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1391-QĐ/TU ngày 10/8/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra Thành ủy với Thanh tra thành phố Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 1389-QĐ/TU ngày 10/8/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc hợp nhất Ban Tổ chức Thành ủy với phòng Nội vụ thành phố Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 1252-QĐ/TU ngày 30/1/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc hợp nhất Văn phòng Thành ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 27/6/2018 của HĐND thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử các Ủy viên UBND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND thành phố về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung các Ủy viên UBND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc của UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016.

Căn cứ Thông báo số 315/TB-UBND ngày 09/9/2016 của UBND thành phố Yên Bái về việc phân công nhiệm vụ các thành viên UBND thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Thông báo số 197/TB-UBND ngày 29/5/2017 của UBND thành phố Yên Bái về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên UBND thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Thông báo số 184/TB-UBND ngày 18/6/2018 của UBND thành phố Yên Bái về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ các thành viên UBND thành phố khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Văn bản số 02/TB-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2019;

UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các thành viên UBND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

1. Ông Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái:

a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động chung của UBND thành phố, chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Thành ủy, HĐND thành phố về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND thành phố. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác tài chính - ngân sách, công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư.

- Các lĩnh vực công tác thuộc khối nội chính bao gồm: Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng (trừ công tác giáo dục quốc phòng, an ninh), xây dựng khu vực phòng thủ quân sự địa phương; công tác thanh tra, tư pháp (trừ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; chứng thực, hộ tịch; kiểm soát thủ tục hành chính); công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác cải cách hành chính, công tác thi đua, khen thưởng và các hoạt động đối ngoại của UBND thành phố.

- Xem xét, quyết định và xử lý các vi phạm hành chính; phụ trách công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, của tổ chức theo quy định của pháp luật.

- Những nhiệm vụ lớn, đột xuất, phức tạp thuộc các lĩnh vực kinh tế, tài nguyên môi trường, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, tôn giáo.

b) Trực tiếp làm nhiệm vụ trưởng các Ban Chỉ đạo của thành phố gồm: Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng; Ban Chỉ đạo về nhà ở và thị trường bất động sản; Ban An toàn giao thông; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố.

c) Chủ tịch Hội đồng, trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Là người phát ngôn của thành phố.

2. Ông Nguyễn Yên Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố:

a) Được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thành phố, trước tập thể UBND, HĐND thành phố, Thành ủy đối với lĩnh vực được phân công. Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, thay mặt Chủ tịch UBND thành phố giải quyết các công việc khi Chủ tịch UBND thành phố đi vắng hoặc được Chủ tịch UBND thành phố uỷ quyền và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Công tác Tài nguyên môi trường. Quản lý xây dựng cơ bản. Công tác Quản lý đô thị gồm các lĩnh vực: Quản lý xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng công trình xây dựng, chương trình phát triển đô thị; Quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, Nghĩa trang, quy hoạch xây dựng; quản lý, khai thác sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông vận tải trên địa bàn theo quy định. Trực tiếp chỉ đạo công tác GPMB và làm nhiệm vụ trưởng các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được Chủ tịch UBND thành phố giao.

- Giúp Chủ tịch chỉ đạo, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tổ chức đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Phụ trách công tác thi hành án dân sự.

b) Được ủy quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ủy quyền tham gia các vụ án hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố trong lĩnh vực được phân công phụ trách và theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Là người được ủy quyền phát ngôn của thành phố.

3. Ông Hoàng Quốc Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố:

a) Được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thành phố, trước tập thể UBND, HĐND thành phố, Thành ủy đối với lĩnh vực được phân công. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, du lịch, dịch vụ; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, khuyến công, khuyến nông; kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, công tác khoa học công nghệ. Các Cụm Công nghiệp của thành phố.

- Công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Công tác quản lý đô thị bao gồm các nội dung: Quản lý trật tự đô thị; Cấp phép xây dựng; Cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị; mở lối rẽ qua hành lang theo phân cấp; quản lý việc cấp phép đánh đất, đổ đất, vận chuyển đất;

- Trực tiếp làm nhiệm vụ trưởng các Ban: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Ban Chỉ đạo phòng, chống hạn; Ban Chỉ đạo phòng, chống cháy rừng; Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và buôn bán hàng giả; Ban Chỉ đạo công tác phòng không nhân dân; Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin; Chủ tịch Hội đồng khoa học thành phố; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ thành phố; Chủ tịch Hội làm vườn thành phố. Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được Chủ tịch UBND thành phố giao.

- Giúp Chủ tịch chỉ đạo, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, tổ chức đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Được ủy quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ủy quyền tham gia các vụ án hành chính liên quan thuộc thẩm quyền của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong lĩnh vực được phân công phụ trách và theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

4. Ông Nguyễn Ngọc Trúc - Phó Chủ tịch UBND thành phố:

a) Được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch UBND thành phố, trước tập thể UBND, HĐND thành phố, Thành ủy đối với lĩnh vực được phân công. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác thuộc khối Văn hóa - Xã hội bao gồm: Giáo dục và Đào tạo; Y tế, Dân số - KHHGĐ, văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, internet, văn nghệ, thể dục - thể thao; truyền thanh; lao động thương binh xã hội; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; chữ thập đỏ; dân tộc, tôn giáo, bảo hiểm, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác giáo dục quốc phòng an ninh; công tác chứng thực, công tác hộ tịch. Trực tiếp phụ trách các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội; chương trình xóa đói, giảm nghèo; việc làm; phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Phối hợp hoạt động giữa UBND thành phố với các tổ chức chính trị - xã hội thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Trưởng các Ban: Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn thành phố; Ban Chỉ đạo 138 thành phố; Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Trực tiếp làm nhiệm vụ trưởng các Ban Chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được Chủ tịch UBND thành phố giao.

- Giúp Chủ tịch chỉ đạo, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực dược phân công phụ trách.

b) Được ủy quyền ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của đồng chí Chủ tịch trong các lĩnh vực được phân công phụ trách và ủy quyền tham gia các vụ án hành chính liên quan đến UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

5. Ông Phùng Tiến Thanh - Uỷ viên UBND thành phố, Chánh Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố; tham mưu tổng hợp về chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của UBND; bảo đảm về kinh phí, vật chất kỹ thuật và cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương. Tham mưu giúp UBND thành phố về công tác ngoại vụ, công tác dân tộc, công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, công tác Tiếp công dân theo quy định của pháp luật; Bộ phận phục vụ hành chính công của thành phố.

b) Tham mưu, giúp việc, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

6. Ông Vũ Viết Thoại - Uỷ viên UBND thành phố, Trưởng Công an thành phố:

a) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố về lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; trực tiếp chỉ huy lực lượng Công an thành phố.

b) Là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố; tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo khác của thành phố liên quan nhiệm vụ chuyên môn của Công an thành phố theo quyết định phân công của cấp có thẩm quyền.

c) Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

7. Ông Phạm Văn Huấn - Uỷ viên UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố:

a) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trực tiếp chỉ huy lực lượng vũ trang thành phố.

b) Là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ thành phố; tham gia thành viên các Ban Chỉ đạo khác của thành phố liên quan nhiệm vụ chuyên môn của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố theo quyết định phân công của cấp có thẩm quyền.

c) Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

8. Ông Phạm Ngọc Võ - Uỷ viên UBND thành phố, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về quản lý, điều hành hoạt động công tác Nội vụ của chính quyền thành phố; tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Tham mưu công tác cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.

- Tham mưu trình thường trực UBND thành phố cho ý kiến các phương án tổ chức cán bộ theo phân cấp trước khi trình Thường trực, BTV Thành ủy.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

9. Ông Nguyễn Đăng Thuận - Uỷ viên UBND thành phố, Trưởng phòng Kinh tế thành phố:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của phòng Kinh tế thành phố; tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố về: Nông nghiệp, lâm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp, gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn, chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Khoa học và công nghệ, công nghiệp, thương mại trên địa bàn;

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố với tư cách là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố theo sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

10. Ông Mã Đức Thành - Uỷ viên UBND thành phố, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của phòng Quản lý đô thị; tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về giao thông Đường bộ, đường thủy nội địa; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, hè phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu điều khiển giao thông, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố; Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở, thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng và các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của phòng QLĐT.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố với tư cách là Ủy viên UBND thành phố theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

11. Ông Cao Quý Duy - Uỷ viên UBND thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường; tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm:Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng được giao.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố với tư cách là Ủy viên UBND thành phố theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

12. Bà Phạm Thị Mơ - Uỷ viên UBND thành phố, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về: Việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động, người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố với tư cách là Ủy viên UBND thành phố theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

13. Ông Nguyễn Trường Giang - Quyền Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của phòng Giáo dục và Đào tạo; tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND thành phố, và theo quy định của pháp luật

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

14. Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Uỷ viên UBND thành phố, Trưởng phòng Y tế thành phố:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của phòng Y tế; tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền, sức khỏe sinh sản, trang thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm, an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố với tư cách là Ủy viên UBND thành phố theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

15. Ông Phạm Thế Hòa - Uỷ viên UBND thành phố, Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về quản lý, điều hành hoạt động Thanh tra thành phố; tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố với tư cách Ủy viên UBND thành phố theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

16. Bà Phạm Thị Thu - Uỷ viên UBND thành phố, Trưởng phòng Tư pháp thành phố:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của phòng Tư pháp; tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố với tư cách Ủy viên UBND thành phố theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

17. Ông Nguyễn Viết Huy - Uỷ viên UBND thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của phòng Tài chính - Kế hoạch; tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện các công việc khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố với tư cách là Ủy viên UBND thành phố theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

18. Bà Hoàng Thị Hồng Diệp - Uỷ viên UBND thành phố Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về quản lý, điều hành hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND thành phố với tư cách là Ủy viên UBND thành phố theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố.

Trên đây là thông báo của UBND thành phố về phân công nhiệm vụ các thành viên UBND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Thông báo này thay thế các thông báo phân công nhiệm vụ thành viên UBND thành phố trước đây. Yêu cầu các ông, bà Thành viên UBND, trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố căn cứ triển khai thực hiện./.

 

Tải Thông báo 03/TB-UBND tại đây