► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo số 192/TB-VPĐP ngày 09/7/2017 Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.
Ngày cập nhật: 09/07/2018 2:27:00 CH
Lượt đọc: 699

 THÔNG BÁO

Số 192/TB-VPĐP ngày 09/7/2017

Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện các dự án phát triển sản xuất

liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình

Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.

 

Thực hiện Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái thông báo danh mục các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái cần tuyển chọn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN CHỌN LÀM CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

Là các tổ chức nghiên cứu - tư vấn, đơn vị sự nghiệp hoặc một trong các bên liên kết sản xuất và được các bên liên kết sản xuất khác trong Dự án thống nhất bao gồm: doanh nghiệp, Hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân (ưu tiên doanh nghiệp, Hợp tác xã làm chủ trì dự án).

II. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TUYỂN CHỌN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

1. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chanh tứ thời xã Văn Tiến:

- Mục tiêu: Xây dựng vùng trồng chanh an toàn hàng hóa tập trung, tạo nguồn cung cấp và tiêu thụ sản phẩm ổn định cho vùng trồng chanh tứ thời của xã Văn Tiến.

- Phạm vi thực hiện: Xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Thời gian thực hiện: Giai đoạn năm 2018-2020.

2. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm chè nguyên liệu xã Minh Bảo:

- Mục tiêu: Xây dựng vùng chè an toàn, tạo được nguồn cung cấp và tiêu thụ sản phẩm chè ổn định cho vùng trồng chè của xã Minh Bảo.

- Phạm vị thực hiện: Xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. - Thời gian thực hiện: Giai đoạn năm 2018-2020.

3. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thịt lợn của xã Tân Thịnh:

 - Mục tiêu: Phát triển chăn nuôi lợn theo chuỗi và truy xuất nguồn gốc thịt lợn áp dụng công nghệ thông tin. Đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Tạo nguồn tiêu thụ ổn định cho người chăn nuôi.

- Phạm vi thực hiện: Xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Thời gian thực hiện: Giai đoạn năm 2018-2020.

4. Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm ong mật xã Minh Bảo:

- Mục tiêu: Xây dựng vùng nuôi ong mật an toàn, tạo nguồn cung cấp và tiêu thụ sản phẩm mật ong ổn định cho vùng nuôi ong mật cho người dân xã Minh Bảo.

- Phạm vi thực hiện: Xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Thời gian thực hiện: Giai đoạn năm 2018-2020.

III. HỒ SƠ, THỜI HẠN ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN CHỦ TRÌ DỰ ÁN: Trước ngày 20/7/2018, tại Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái (phòng Kinh tế thành phố Yên Bái), tổ 9, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì dự án gồm:

1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án (Phụ lục 4, Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái - Mẫu Đơn đăng ký).

2. Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì dự án (Phụ lục 6, Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái - Mẫu Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì dự án).

3. Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì, các cá nhân đăng ký thực hiện chính của dự án (Phụ lục 7, Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái - Mẫu Lý lịch khoa học của cá nhân chủ trì, các cá nhân đăng ký thực hiện chính nhiệm vụ dự án).

4. Văn bản xác nhận về sự đồng ý tham gia của các tổ chức phối hợp thực hiện dự án (nếu có) (Phụ lục 8, Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Yên Bái - Mẫu văn bản xác nhận về sự đồng ý tham gia của các tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ dự án).

5. Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động vốn từ nguồn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được nguồn kinh phí từ nguồn khác).

6. Các văn bản pháp lý làm căn cứ để xây dựng dự toán (báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm; định mức công lao động kỹ thuật, công chuyên gia, các quy định do cấp có thẩm quyền ban hành...) để thực hiện dự án.

7. Thuyết minh dự án (phụ lục kèm theo Hướng dẫn số 697/HD-SNN-VPĐP ngày 06/6/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Yên Bái về việc hướng dẫn quy trình lập, phê duyệt và triển khai dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên phạm vi các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2018-2020).

Các đơn vị đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì dự án nộp hồ sơ gồm các nội dung từ mục 1 đến mục 6 (Riêng nội dung mục thứ 7 - Thuyết minh dự án các đơn vị thực hiện sau khi họp với các chủ đầu tư và đại diện của các bên tham gia chuỗi).

Mọi thông tin chi tiết đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân liên hệ trực tiếp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái (phòng Kinh tế thành phố) - (Điện thoại cơ quan: 0216 3853 002; Bà Phạm Thị Y Linh 0948.133.198)./.

 

Tải Thông báo số 192/TB-VPĐP tại đây