► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 31/8/2018 của Thành ủy Yên Bái Về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”
Ngày cập nhật: 04/09/2018 2:42:00 CH
Lượt đọc: 694

 

KẾ HOẠCH

Số 105-KH/TU ngày 31/8/2018 của Thành ủy Yên Bái

Về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”

-----

Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 10/8/2018 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình mới”, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố và đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập, nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

- Góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển biến” trong nội bộ.

2- Yêu cầu

Các cấp ủy tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII trong cán bộ, đảng viên, bám sát nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Chỉ thị của Ban Bí thư, căn cứ đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị để xây dựng kế hoạch thực hiện, coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt

1.1- Nội dung: Tổ chức phổ biến, nghiên cứu, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 23-CT/TW gắn với một số chỉ thị, hướng dẫn của Ban Bí thư trên lĩnh vực lý luận chính trị mới được ban hành bao gồm: Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về "Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận"; Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư "Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng"; Kết luận số 30-KL/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn”.

1.2- Trách nhiệm thực hiện

- Đối với cấp thành phố: Tổ chức phổ biến, quán triệt cho đội ngũ Báo cáo viên Thành ủy; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố.

- Đối với cấp cơ sở: Tổ chức phổ biến, quán triệt cán bộ chủ chốt cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ SỞ, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở, lãnh đạo trạm y tế xã, phường chưa phải là đảng viên, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở quán triệt, phổ biến đến toàn thể đảng viên.

- Thời gian: Hoàn thành trong quý III/2018.

2- Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận nghiên cứu trong công tác lý luận

2.1- Nội dung

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị chú trọng việc sơ kết, tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu các nội dung, vấn đề mang tính lý luận để phục vụ công tác biên soạn, xây dựng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong đó, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn nước ta. Làm rõ vấn đề này sinh trong thực tiễn đổi mới, cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng chủ trương, chính sách phù hợp thực tiễn. Ưu tiên các chương trình, đề tài nghiên cứu bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các đề tài nghiên cứu góp phần tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011.

- Phát huy dân chủ trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận theo tinh thần Quy định số 285-QĐ/TW, ngày 25/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong các cơ quan Đảng, nhà nước và Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

- Quan tâm thu hút, tuyển dụng, tiếp nhận những người có trình độ, kinh nghiệm, những người tốt nghiệp loại giỏi các chuyên ngành về lý luận chính trị vào công tác tại hệ thống cơ quan tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố.

2.2- Trách nhiệm thực hiện: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ và các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện.

3- Đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

3.1- Nội dung

- Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, gắn việc học tập lý luận với đời sống xã hội, thực tiễn công tác. Coi trọng nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, thảo luận bài giảng kết hợp với khảo sát thực tế. Đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị theo hướng thực chất; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị.

- Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với nhu cầu quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ; rà soát kỹ đối tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, phù hợp với nhu cầu và đạt hiệu quả.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc tự học, tự nghiên cứu nâng cao bản lĩnh, trình độ lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ.

- Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng gắn với yêu cầu viết thu hoạch cá nhân sau mỗi đợt học tập và tổ chức đánh giá nghiêm túc chất lượng viết thu hoạch, cụ thể hóa thành một trong những tiêu chí đánh giá, phân xếp loại tập thể, cá nhân hằng năm.

3.2- Trách nhiệm thực hiện

- Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu mở lớp, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cấp thành phố và cơ sở theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm của Thành ủy; Kế hoạch hằng năm thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

- Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đánh giá chất lượng bài thu hoạch cá nhân sau mỗi đợt học tập; tham mưu tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi gắn với thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quý II năm 2019. Thực hiện việc đưa nội dung giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương và giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình học chính khóa từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, triển khai từ năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của tỉnh.

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tham mưu cử giảng viên tham gia các hội thi giảng viên dạy giỏi nhằm khuyến khích việc tìm tòi, nâng cao chất lượng truyền đạt, giảng dạy lý luận chính trị. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, khuyến khích việc nghiên cứu, đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy. Tăng cường quản lý học viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên đảm bảo đi vào thực chất.

4- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

4.1- Nội dung: Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tổ chức, các tầng lớp nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Các buổi sinh hoạt, nói chuyện, tọa đàm, các cuộc thi, các diễn đàn trên mạng xã hội... nhằm nâng cao nhận thức về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung Đảng ta đã vận dụng sáng tạo và phát triển trong thời gian qua và trong công cuộc đổi mới hiện nay; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

4.2- Trách nhiệm thực hiện

- Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu nội dung chỉ đạo tuyên truyền trong kế hoạch hằng năm.

- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố, Trang Thông tin điện tử thành phố tăng cường tin, bài dành thời lượng tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện tuyên truyền trong thế hệ trẻ theo hướng dẫn của Trung ương Đoàn, tỉnh Đoàn.

- Các cấp ủy đưa nội dung tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào kế hoạch tuyên truyền hằng năm để triển khai thực hiện.

5- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

5.1- Nội dung

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 thành phố, chủ động phối hợp, nắm chắc thông tin để kịp thời tuyên truyền, đấu tranh, phản bác những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, những quan điểm sai trái; tập trung đa dạng hóa các hình thức đấu tranh theo các nội dung, lĩnh vực, nhóm đối tượng cụ thể để bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng đấu tranh, phản bác những quan điểm, thông tin sai trái, bịa đặt về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách, đạo đức của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Đảng, các anh hùng dân tộc; đồng thời, nắm chắc hoạt động, âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, các đối tượng cơ hội chính trị, tiêu cực, bất mãn trên địa bàn để kịp thời tham mưu các phương án, biện pháp tuyên truyền, xử lý hiệu quả.

- Tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khuyến khích việc tuyên truyền, chia sẻ những thông tin tốt, không nói, viết, chia sẻ, bình luận phụ họa những thông tin sai trái, thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời, gắn việc đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, những luận điệu xuyên tạc với tuyên truyền, giải thích về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nêu gương người tốt, việc tốt.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị, không để xuyên ra “điểm nóng”; tăng cường tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

5.2- Trách nhiệm thực hiện: Ban Chỉ đạo 94 thành phố và các ngành thành viên chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao gắn với nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa,

6- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng

6.1- Nội dung: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực lý luận chính trị và kiểm tra, giám sát đối với việc tự học, tự nghiên cứu về lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên.

6.2- Trách nhiệm thực hiện: Các cấp ủy, ban tuyên giáo cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy triển khai thực hiện, lồng ghép vào nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát trong chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy..

II- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, trước hết là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thật sự coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; quan tâm tổ chức Sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào định hướng phát triển và các vấn đề liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Căn cứ nội dung yêu cầu của kế hoạch này chủ động triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra. Định kỳ gửi báo cáo về Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 20/6 và 20/12 hằng năm.

2- Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) để xem xét giải quyết./.

 

Tải Kế hoạch 105-KH/TU tại đây