► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Hướng dẫn số 37-HD/TU ngày 20/9/2018 của Thành ủy Yên Bái Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn,tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng
Ngày cập nhật: 21/09/2018 4:47:00 CH
Lượt đọc: 0

 

HƯỚNG DẪN

Số 37-HD/TU ngày 20/9/2018 của Thành ủy Yên Bái

Hướng dẫn  thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục

tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn,tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng


Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 20/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bài hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy hướng dẫn thực hiện cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

Quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung, yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị góp phần tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần yêu nước, yêu quê hương, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố; đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

2- Yêu cầu

Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; đặc biệt là việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống Đảng bộ thành phố Yên Bái, lịch sử đảng bộ phường, xã và lịch sử truyền thống các đơn vị.

II- NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1- Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thành phố về nội dung Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW. Kịp thời rà soát bổ sung chương trình, kế hoạch công tác theo nhiệm kỳ và hằng năm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội về việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị.

Hoàn thành việc rà soát, bổ sung việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW vào chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và năm 2018 trong tháng 10/2018.

2- Các cấp ủy mà trực tiếp và thường xuyên là thường trực cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, sưu tầm, khai thác tư liệu, tổ chức biên soạn, xuất bản và tái bản (có bổ sung) lịch sử đảng bộ phường, xã, lịch sử truyền thống của cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc việc lưu trữ tư liệu, tài liệu và khẩn trương thực hiện chủ trương số hóa tư liệu lịch sử Đảng. Thực hiện có nề nếp việc ghi chép, theo dõi, biên soạn biên niên sự kiện lịch sử Đảng của cấp ủy các cấp hằng năm, từng nhiệm kỳ. Tăng cường công tác sưu tầm, bổ sung tư liệu, nhất là các tư liệu, tài liệu qua phỏng vấn nhân chứng lịch sử, làm cơ sở cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử, truyền thống của địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Đối với các đảng ủy xã, phường, thị trấn đã xuất bản lịch sử, truyền thống của đảng bộ cần tiếp tục làm tốt công tác sưu tầm, bổ sung tư liệu, tổ chức nghiên cứu, tái bản (có bổ sung) khi có điều kiện; trước mắt, tập trung nghiên cứu, biên soạn, tái bản, bổ sung lịch sử của các đảng bộ giai đoạn 2000-2015. Các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể thành phố tiếp tục quan tâm nghiên cứu biên soạn kỷ yếu hoặc lịch sử, truyền thống. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, triển khai nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái giai đoạn 1945- 2020.

Các ấn phẩm lịch sử, truyền thống được xuất bản phải đảm bảo tính Đảng, tính khách quan, khoa học, phản ánh đầy đủ, sâu sắc quá trình lãnh đạo và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; những sự kiện lịch sử, mốc lịch sử, nhân vật lịch sử qua từng thời kỳ và bài học kinh nghiệm rút ra qua mỗi thời kỳ.

Phấn đấu đến năm 2020 có 13/17 đảng bộ xã, phường tái bản được cuốn lịch sử đảng bộ địa phương.

3- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử, truyền thống Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thành phố và các địa phương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, đặc biệt là thế hệ trẻ bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả. Coi trọng công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đơn vị; chú ý quan tâm đúng mức việc phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa, lịch sử trong công tác giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước, cách mạng, bản sắc văn hóa của địa phương.

4- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử, truyền thống đảng bộ địa phương và giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố, các trường THPT và cơ sở giáo dục - đào tạo theo quy định, thời gian thực hiện từ năm học 2018 - 2019. Quan tâm chỉ đạo đội ngũ giảng viên, giáo viên chủ động cập nhật kiến thức về lịch sử, văn hóa thành phố Yên Bái; khuyến khích tự học, tự nghiên cứu, khám phá, tìm hiểu về lịch sử, truyền thông, bản sắc văn hóa địa phương. Tổ chức tốt việc đưa nội dung giáo dục lịch sử, trong đó, có nội dung lịch sử đảng bộ, truyền thông, bản sắc văn hóa địa phương tích hợp vào các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, nhất là các hoạt động thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa cho học sinh trong các nhà trường. Tiếp tục sử dụng cuốn “Tài liệu tuyên truyền lịch sử truyền thống thành phố Yên Bái” Thành ủy đã phát hành năm 2011 tới các chi, đảng | bộ trực thuộc để phục vụ công tác tuyên truyền. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức học tập, nghiên cứu về thực tế địa phương, trong đó có nội dung về lịch sử, truyền thống của Đảng bộ tỉnh, thành phố trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

5- Quan tâm xây dựng, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tham mưu, các nhà nghiên cứu, giáo viên giảng dạy và những người say mê tìm hiểu về lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố đối với nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống và bản sắc văn hóa của địa phương. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, sưu tầm tư liệu, tài liệu, hội thảo, thẩm định khoa học, xuất bản các ấn phẩm lịch sử, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về các sự kiện, tư liệu, nhân vật, nhân chứng lịch sử của thành phố Yên Bái. Chủ động đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng ta.

Chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng; kịp thời củng cố, bố trí cán bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo xã, phường nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cấp ủy trong công tác lịch sử Đảng.

6- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa của địa phương; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác này.

7- Định kỳ kiểm tra, giám sát việc tổ chức phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy. Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị theo quy định.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử, truyền thống của Đảng bộ thành phố; chủ động tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác lịch sử Đảng, kịp thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy trong từng giai đoạn, từng năm.

- Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và định hướng tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống của Đảng đối với ban tuyên giáo, báo cáo viên cơ sở, các cơ quan tuyên truyền. Tham gia nghiên cứu khoa học, thẩm định tư liệu, sự kiện lịch sử và thẩm định dự thảo ấn phẩm lịch sử, truyền thống của các Đảng bộ xã, phường, cơ quan, đơn vị trước khi xuất bản theo thẩm quyền; tham mưu xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng.

Định hướng, đôn đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố, Trang Thông tin điện tử thành phố, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về nội dung và kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đảng và Đảng bộ tỉnh, thành phố Yên Bái.

2- Các chi, đảng bộ trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy tới các cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng hoặc bổ sung chương trình, kế hoạch công tác, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW theo sự chỉ đạo của cấp trên và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

3- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các trường THPT, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện chủ trương đưa nội dung giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái, truyền thống văn hóa, lịch sử của địa phương và giáo dục về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào các chương trình giảng dạy, giáo dục, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các đối tượng bằng hình thức phù hợp theo quy định. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thông, bản sắc văn hóa địa phương qua các thiết chế lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố.

Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ./.

Tải Hướng dẫn 37-HD/TU tại đây

 

Báo cáo khác:

  • Thông báo từ số 1112 - 1254/TB-UBND - Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường lối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái. Địa điểm phường Yên Ninh và xã Giới Phiên thành phố Yên Bái.
  • 1443/UBND-TNMT - Về việc trả lời đơn của ông Trần Ngọc Thắng, địa chỉ: Thôn Xóm Soi, xã Giới Phiên, thành phó Yên Bái.
  • Quyết định 2286/QĐ-UBND - Quyết định về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuất tại thôn Văn Phú (nay là thôn Tuy Lộc) xã Văn Phú thành phố Yên Bái
  • Quyết định số 2271/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình ông Nguyễn Khắc Tiến đang sử dụng đất tại Tổ 18 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái.
  • 2047/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1237QSDĐ/887QĐ-UB (số seri R427615) ngày 27/12/2001 do Ủy ban nhân dân thị xã Yên Bái cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Huân cư trú tại thôn Trực Bình (là thôn Trực Bình II cũ) xã Minh Bảo thành phố Yên Bái.
  • 1-5 of 207<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >