► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Hướng dẫn số 28-HD/TU ngày 04/12/2017 của Thành ủy Yên Bái Hướng dẫn sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đửc, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Ngày xuất bản: 06/12/2017 2:07:00 CH

Hướng dẫn số 28-HD/TU ngày 04/12/2017 của Thành ủy Yên Bái

Hướng dẫn sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
"Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
năm 2017; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thực hiện Hướng dẫn số 46-HD/TG, ngày 24/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái về sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Thành ủy hướng dẫn việc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mc đích

Thông qua việc sơ kết, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2017, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để từ đó xác định các giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác, qua đó nhân rộng những cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW một cách hiệu quả, thiết thực.

2- Yêu cầu

Các cấp ủy tổ chức sơ kết, đánh giá nghiêm túc, thực chất việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2017, quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 bằng hình thức phù họp, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo bằng văn bản về cấp ủy cấp trên để tổng họp báo cáo Thành ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo kế hoạch.

H- NỘI DUNG, HÌNH THỨC SƠ KẾT

1-     Nội dung sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TVV năm 2017

1.1- Yêu cầu đánh giá nghiêm túc, thực chất tình hình, kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu đã nêu trong Kế hoạch số 54-KH/TU, ngày 17/3/2017 của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW và các văn bản chỉ đạo khác của Thành ủy và cấp ủy trên cơ sở tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:

-   Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW:

Yêu cầu nêu rõ nhận thức; sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, bí thư cấp ủy (ban hành văn bản chỉ đạo; phân công cán bộ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giả, rút kinh nghiệm..), sự vào cuộc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

(Nêu cụ thể chủ trương, biện pháp, việc làm đã triển khai thực hiện; thống kê văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đã ban hành trong phụ lục kèm theo báo cáo).

-   Tinh hình, kết quả xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2017 của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và cấp ủy cơ sở năm 2017; tình hinh, kết quả xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2017 (kế hoạch năm 2016, bổ sung nội dung năm 2017) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Nêu rõ s lượng cụ thể, tỷ lệ % và đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch).

-   Tinh hình, kết quả công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; công tác chỉ đạo và kết quả đạt được trong tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2016-2020 và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) theo yêu cầu Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 10/4/2017 của Thành ủy.

-   Tinh hình, kết quả tổ chức học tập chuyên đề 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" theo Hướng dẫn số 22-HD/TG, ngày 27/4/2017 của Thành ủy Yên Bái.

 (Nêu rõ s lượng tỉ lệ được học tập, phổ biến, tuyên truyền).

-   Tình hình, kết quả xây dựng, tổ chức thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 21-HD/TU, ngày 07/4/2017 của Thành ủy Yên Bái.

(Nêu rõ s lượng, tỉ lệ các cơ quan, đơn vị đã xây dựng ban hành, triển khai thực hiện).

-   Tình hình, kết quả đăng ký và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách H Chí Minh của tập thể, cá nhân đã đăng ký ở các cấp theo yêu cầu Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 27/4/2017 của Thành ủy Yên Bái.

(Nêu rõ số lượng tập thể, cá nhân đăng ký ở các cấp; tập trung nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; đánh giá tình hình, kết quả bưc đấu đạt được và những đơn vị tiêu biểu trong triển khai thực hiện). Thành ủy la chọn một s mô hình, điển hình tiên tiến để tiến hành kiểm tra, nắm tình hình tại cơ sở. Dự kiến t ngày 15/12/2017 đến ngày 24/12/2017. Thi gian c th sẽ thông báo trực tiếp tới các đơn vị.

-   Tình hình, kết quả xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch của cấp ủy thực hiện các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách H Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo yêu cầu Kế hoạch số 60-KHTU, ngày 31/5/2017 của Thành ủy Yên Bái.

(Yêu cầu báo cáo rõ nội dung được xác định là khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và hình thức, biện pháp đã triển khai để thực hiện).

-                               Tình hình, kết quả đưa Chỉ thị số 05-CT/TW (trọng tâm là nội dung chuyên đề năm 2017) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

-   Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị (ghi rõ s cuộc, sổ lượng tập th, cá nhân được kiểm tra, giảm sát).

1.2- Phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm nghiêm túc, thẳng thắn về những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; định hướng khắc phục trong thời gian tới.

Nội dung đánh giá về hạn chế, khuyết điểm bám sát nội dung định hướng sơ kết, đánh giá đã nêu ở trên.

1.3- Nêu rõ các đề xuất, kiến nghị với Thành ủy, Tỉnh ủy.

2- Hình thúc tiến hành sơ kết

Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể đều phải xây dựng báo cáo sơ kết, nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2017, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018. Lồng ghép nội dung sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW vào chương trình hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

Căn cứ Kế hoạch toàn khóa của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kết qu nm bt tình hình thực hin nhim vụ năm 2017, Thành ủy gi ý, hưng dn mt số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Ch thị số 05-CT/TW năm 2018 như sau:

1-    Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị s 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn vi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) v "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục có hiệu quả những mặt hạn chế, yếu kém, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

2-   Tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của ngưòi đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nghiêm túc thực hiện yêu cầu đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, chuyên đề năm 2018 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa II) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về Nâng cao chât lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới.

3-   Tăng cường chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện Chỉ thị s 05-CT/TW, gắn vi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nội dung bám sát kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy, phù hp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị.

4-   Triển khai rà soát, đảnh giá, rút kinh nghiệm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc triển khai xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo đạo đức Hồ Chí Minh theo yêu cầu kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy; quan tâm ch đạo, hướng dn, bi dưỡng các đơn vị tiêu biểu trong tổ chức triển khai thực hiện năm 2017 để thẩm định, xem xét, đề nghị tuyên dương lần 1 trong năm 2018 (thành phố dự kiến thực hiện vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5; cấp tỉnh thực hiện trong dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái tháng 9/2018).

5-    Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW gắn vi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phản ánh, biểu dương kịp thời các cp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, sáng tạo; coi trọng thông tin tuyên truyền về các mô hình, điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa trong toàn thành ph. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2018); sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tập thể, cá nhân có thành tích và đoạt giải cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tp, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia giải báo chí "Búa liềm vàng".

6-   Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc yêu cầu xây dựng, báo cáo, đăng ký và thực hiện kế hoạch cá nhân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Lưu ý, nội dung kế hoạch cá nhân năm 2018 phải bám sát yêu cầu gn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW (trọng tâm là nội dung chuyên đề năm 2018) với việc đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); việc xây dựng kế hoạch cá nhân phải sát hp với chức trách, nhiệm vụ được giao, tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém của bản thân.

7-   Tiếp tục chi đạo việc rà soát xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện Quy định về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của các cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy; định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm v tình hình, kết quả thực hiện quy định của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể của các ngành, các cấp.

8-   Chi đạo thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số yêu cầu, quy định khác đi vi cán bộ, đng viên theo văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Thành ủy.

9-   Quan tâm chỉ đạo sát sao hơn công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tham gia giải báo chí toàn quốc về công tác xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng). Lưu ý đảm bảo tiến độ gửi tác phẩm dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trung ương và xét chọn giải thưởng cấp tỉnh; tăng cường chỉ đạo hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề nêu trên trong các dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2 kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Mỉnh và hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (nội dung này, Thành ủy sẽ có hướng dẫn riêng).

10-    Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Mặt trân Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận, đoàn thể phát động, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến.

Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" trong hệ thống trường học phổ thông.

11-     Chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra, giám sát chuyên đề của cấp ủy, tổ chức Đảng năm 2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Coi trọng đúng mức công tác tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ.

IV- T CHỨC THC HIỆN

1- Yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố căn cứ hướng dẫn xây dựng báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; vận dụng sát hp vi nhiệm vụ chính trị được giao. Báo cáo gửi về Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) trước ngày 09/12/2017.   

2- Đài Truyền thanh thành phố, Trang Thông tin điện tử thành phố, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố xây dựng báo cáo kết quả công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2017.

3- Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động tham mưu cho Thành ủy xây dựng dự thảo báo cáo, tổ chức lấy ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn thiện, gửi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trước ngày 09/12/2017. Trên cơ sở đó, tiếp tục tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2018 bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Trong quá trình thực hiện, các địa phương, cơ quan, đơn vị phát huy sự chủ động, sáng tạo, chọn cách làm phù hợp để đạt hiệu quả thiết thực.

  Tải Hướng dẫn số 28-HD/TU tại đây