► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Công văn số 1059/HĐNVQS - Về việc rà soát nắm nguồn phục vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Ngày cập nhật: 10/09/2018 10:07:00 SA
Lượt đọc: 0

 

Công văn số 1059/HĐNVQS

Về việc rà soát nắm nguồn phục vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Kính gửi:

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái.

 

Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự, rà soát đăng ký độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ đó đã quản lý cơ bản tốt các công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng tốt, đúng luật định.

Tuy nhiên, còn một số điểm mà Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, các cơ quan, đơn vị cần lưu ý đó là: Việc đăng ký, quản lý nguồn tại các cơ sở chưa chặt chẽ, việc phối hợp kiểm tra rà soát của một số đơn vị chưa cụ thể tỉ mỉ, không có bước kiểm tra lại sau khi các thôn, tổ dân phố, khu dân cư báo cáo, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa quân sự và công an trong việc rà soát. Do đó còn để sót chưa đăng ký hết công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đăng ký chưa đầy đủ hoặc không chính xác các thông tin ghi trong mẫu biểu làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt chất lượng, hiệu quả hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Yên Bái yêu cầu Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2019:

a. Đối tượng: Công dân (Nam) chưa qua phục vụ tại ngũ trong Quân đội thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị hiện đang quản lý.

b. Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi (sinh từ tháng 02/2001 đến tháng 02/1994 ). Những công dân có trình độ cao đẳng, đại học độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi (sinh từ tháng 02/2001 đến tháng 02/1992)

- Lập danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ gồm 02 biểu:

+Danh sách công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ năm 2019.

+ Danh sách công dân trong diện tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ năm 2019.

* Lưu ý:

- Các công dân trong diện tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ năm 2019 các đơn vị ghi rõ lý do (Quy định tại điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015)

- Khi rà soát đối với học sinh - sinh viên đã tốt nghiệp các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề..., các đơn vị đối chiếu với danh sách cắt chuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp để tránh bỏ sót.

- Rà soát cả các trường hợp đi công tác hoặc làm ăn xa, hộ khẩu thường trú vẫn ở địa phương nếu chưa cắt chuyển nghĩa vụ đến nơi công tác.

- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái chịu trách nhiệm trước Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố về kết quả và chất lượng đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ thuộc địa phương, cơ quan, đơn vị mình quản lý.

2. Thông tin, báo cáo:

Trên cơ sở rà soát Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường, các cơ quan, đơn vị lập danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ báo cáo về cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố (Ban Chỉ huy Quân sự thành phố).

Thời gian nộp báo cáo: Trước ngày 20 tháng 9 năm 2018

Hội đồng nghĩa vụ thành phố yêu cầu Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường, các cơ quan, đơn vị rà soát chặt chẽ, đúng theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự…

 

Tải Công văn số 1059/HĐNVQS tại đây