► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Hướng dẫn Số 65-HD/BTGTU ngày 02/01/2018 - Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2019
Ngày cập nhật: 02/01/2019 8:38:00 CH
Lượt đọc: 305

 Hướng dẫn

Số 65-HD/BTGTU ngày 02/01/2018

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2019

 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo;

Căn cứ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2019;

Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền quý I năm 2019 với những nội dung sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đưa đất nước ta tiếp tục phát biển bền vững.

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức đúng tầm, trang trọng, thiết thực, hiệu quả,an toàn, tiết kiệm, với quy mô, hình thức phù hợp bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1- Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1- Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trong đó tập trung tuyên truyền việc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, kết quả Hội nghị Trung ương 9 khoá XII; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII.

- Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Quán triệt học tập, tuyên truyền chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2018 của đất nước, tỉnh, thành phố; các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2019.

- Tuyên truyền chủ đề năm 2019 của thành phố.

- Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

- Tuyên truyền thực hiện Quy chế số 05-QC/TU, ngày 10/4/2018 của Thành ủy Yên Bái về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái; Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 19/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XIX về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025”; Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX về xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Yên Bái.

- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

- Tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIX và các Kết luận của Thành ủy về việc tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết: Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 25/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khoá XVIII về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hệ thống chính trị thành phố giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020; Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 26/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khoá XVIII về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020"; Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 13/8/2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XVII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố (giai đoạn 2009 - 2010 và đến năm 2015).

- Tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và thực hiện tinh giản biên chế tỉnh Yên Bái; về Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020.

- Tiếp tục tuyên truyền đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái (Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 30/01/2019); đợt cao điểm tăng cường thực hiện công tác quản lý và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (Từ ngày 15/11/2018 đến ngày 28/02/2019).

- Tuyên truyền thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 20/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố Yên Bái.

- Tuyên truyền cơ chế chính sách, quy định khuyến khích phát triển kinh tế, các đề án khuyến khích phát triển sản xuất của tỉnh và thành phố, công tác bảo đảm chính sách an sinh xã hội: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn thành phố Yên Bái; Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”…

- Tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tuyên truyền tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục tuyên truyền cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề "Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II" năm 2017-2019.

- Tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cải cách hành chính, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách xã hội, các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về cấm buôn bán, tàng trữ, đốt pháo nổ và thả đèn trời; công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết.

- Tuyên truyền công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, phòng chống các vi phạm và tội phạm thông tin mạng; tuyên truyền trong nội bộ và định hướng đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch trên Internet.

1.2- Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trong quý I/2019

Kỷ niệm 73 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá đầu tiên của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (06/01/1946-06/01/2019); 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019); 17 năm Ngày thành lập thành phố Yên Bái (10/01/2002-10/01/2019), 46 năm ngày ký kết Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973-27/01/2019); 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2019); mừng Xuân Kỷ Hợi 2019; 89 năm khởi nghĩa Yên Bái (10/02/1930-10/02/2019); 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc  (17/02/1979-17/02/2019); 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2019); 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2019) và 1979 năm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 88 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019)... và một số ngày kỷ niệm trong quý.

1.2.1- Kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/01/1979 - 7/01/2019)

 Khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng; nêu bật sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của Việt Nam; khẳng định những nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì đường biên giới Tây Nam hòa bình, hữu nghị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam sau Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 - Nêu bật tinh thần quốc tế vô sản, sự giúp đỡ to lớn, trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với cách mạng Campuchia; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do, vì vận mệnh chung và tình hữu nghị, đoàn kết của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới; tôn vinh và tri ân công lao to lớn của Quân tình nguyện và cán bộ chuyên gia Việt Nam đã sẵn sàng hy sinh, vượt muôn vàn khó khăn, gian khổ trong cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và kề vai, sát cánh cùng quân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt tàn bạo, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.

 - Tuyên truyền, phát huy truyền thống gắn bó lâu đời, tinh thần đoàn kết  chiến đấu trong sáng giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia để đưa quan hệ  “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đồng thời đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận sự hy sinh, giúp đỡ to lớn và trong sáng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng và nhân dân Campuchia.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở trong nước và nước ngoài. 

1.2.2- Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019)  và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 89 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

- Tuyên truyền sâu rộng kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương qua các nhiệm kỳ đại hội, trong đó cần chú trọng tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 -CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 -CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định kết quả đạt được và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất trong Đảng để triển khai thực hiện có hiệu quả một số nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, 7, 8 (khóa XII); Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ, cơ sở xã, phường, thị trấn; qua đó phát hiện, đề xuất giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2018; biểu dương, cổ vũ các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các mô hình điển hình và những việc làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng năm 2018; đồng thời phê bình, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trên các mặt của công tác xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

- Tuyên truyền không khí phấn khởi và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình chính sách, người có công với nước và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, “diễn biến hoà bình”, chống phá Đảng, Nhà nước.

1.2.3- Kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2019) và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2019) và 1979 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

1.2.4- Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)

Ý nghĩa lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 88 năm qua; những thành tựu và đóng góp của thế hệ trẻ Việt Nam trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và trong công cuộc đổi mới hiện nay. Tuyên truyền Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền về Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

2- Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Tuyên truyền qua hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, qua cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, xe loa lưu động), các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, triển lãm, chiếu phim lưu động…

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các chi, đảng bộ trực thuộc

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm diễn ra trong quý, tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp, gắn với tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục về các ngày lễ lớn; phối hợp giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Đảng ủy các xã, phường chỉ đạo trạm truyền thanh tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, về công cuộc đổi mới và những tấm gương điển hình, nhân tố mới  để tuyên truyền rộng rãi trong Đảng và nhân dân. Tiến hành treo băng, cờ, khẩu hiệu và trang trí tại trụ sở, thông báo nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày kỷ niệm theo quy định. Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

2- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố và các ngành trong khối Tuyên giáo

 Căn cứ tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tuyên truyền các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, thành phố; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên.

3- Trung tâm Y tế thành phố

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố, phòng Văn hóa - Thông tin thành phố, Trạm y tế xã, phường tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

4- Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố

Xây dựng kế hoạch; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động thông tin, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, triển lãm, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...

 5- Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố

Xây dựng kế hoạch, có chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm tạo dấu ấn kỷ niệm về các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, thành phố; xây dựng các phóng sự, bài viết nêu gương người tốt, việc tốt, bí thư chi bộ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế, giảm nghèo, những thành quả của sự nghiệp đổi mới trên quê hương Yên Bái...

Chú trọng tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng đất nước, quê hương đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Tăng thời lượng phát sóng, tin, bài tuyên truyền sâu rộng gương sáng đảng viên, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những thành tựu của công cuộc đổi mới trên quê hương Yên Bái, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

IV- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Kỷ Hợi 2019!

- Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019)!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !

- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

- Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc!

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng!

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

  Tải Hướng dẫn 65-HD/BTGTU tại đây