► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Định hướng số 77-ĐH/BTGTU ngày 25/4/2019 định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt Chi bộ tháng 5 năm 2019
Ngày cập nhật: 04/05/2019 8:49:00 CH
Lượt đọc: 0

 Thực hiện Chỉ đạo của Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái, Trang Thông tin điện tử thành phố Yên Bái đăng tải Định hướng số 77-ĐH/BTGTU ngày 25/4/2019 định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt Chi bộ tháng 5 năm 2019 cụ thể như sau:

 

 

ĐỊNH HƯỚNG

NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRONG SINH HOẠT CHI BỘ

THÁNG 5 NĂM 2019

----------

A- MỘT SỐ THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

I- TIN TRONG NƯỚC

1- Những nội dung cơ bản, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)

(1)   Nội dung cơ bản của Di chúc:

 - Trước hết nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và “cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người yêu cầu “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” để củng cố và phát triển đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch.

Nói về đoàn viên và thanh niên, Bác nhấn mạnh, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ - những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Nói về nhân dân lao động, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Dự báo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài nhưng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, sau khi kháng chiến thắng lợi, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Về phong trào cộng sản thế giới, Người bày tỏ sự đau lòng vì sự bất hòa của các đảng anh em. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý, có tình.

Nói về một số việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tiếc rằng không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Người căn dặn “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

 (2) Giá trị cốt lõi của Di chúc:

Thứ nhất, Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng

 Di chúc là Tâm nguyện của Người: “Suốt đời tôi hết lòng phụng vụ Tổ quốc, phụng vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phụng vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Ý chí, niềm tin, tinh thần lạc quan cách mạng, trách nhiệm với nhân dân của Người thể hiện sâu sắc ở dự báo về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và ngày thống nhất đất nước, ở những chỉ dẫn về công việc của sự nghiệp cách mạng còn dang dở. Di chúc là tâm sự của một người đã suốt đời hy sinh hạnh phúc riêng tư, hiến dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc và nhân dân; là tấm lòng chung thuỷ với “các nước anh em” và “bầu bạn khắp năm châu”.

 Thứ hai, Di chúc là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền

 - Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng ta là Đảng cầm quyền”. Để đáp ứng được nhiệm vụ lãnh đạo xã hội, Đảng phải luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng nâng cao bản chất giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Di chúc nêu những vấn đề cốt yếu của công tác xây dựng Đảng, đó là: Giữ gìn mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên. Công tác chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ chiến lược, là công việc thường xuyên để giữ vững vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng.

 - Sự nghiệp cách mạng là một sự nghiệp bền bỉ, dài lâu, tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đảng cầm quyền phải chăm lo phát triển lực lượng cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai một thế hệ trẻ vừa “hồng” vừa “chuyên”, có như vậy mới thực hiện thành công lý tưởng xây dựng một xã hội mới, tiến bộ, văn minh. Bác dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”, đó là công việc bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa.

 - Cách mạng Việt Nam không thể tách rời cách mạng thế giới. Sự vững mạnh của Đảng còn được khẳng định trong mối quan hệ đoàn kết chặt chẽ với các đảng cộng sản và bè bạn quốc tế. Điều Bác dặn trong Di chúc “về phong trào cộng sản thế giới” chỉ dẫn định hướng quan trọng cho quan hệ đối ngoại của Đảng, đó là nguyên tắc đoàn kết quốc tế dựa trên “nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình”.

Thứ ba, Di chúc là tác phẩm bàn về xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam, là phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta

 - Di chúc là điểm kết tinh tư tưởng của Bác về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, mối quan hệ giữa công bằng và tiến bộ xã hội, mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá trong xây dựng xã hội mới, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh thời đại, động lực lợi ích và chăm lo chu đáo tới cuộc sống con người, tư tưởng trọng dân, coi dân là gốc, là chủ thể của sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước.

- Di chúc như một kế hoạch, một chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân về sự nghiệp xây dựng đất nước sau chiến tranh với những chỉ dẫn về quản lý xã hội như: đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; sửa đổi chế độ giáo dục cho phù hợp hoàn cảnh mới; khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế; phát triển công tác vệ sinh, y tế; chính sách miễn thuế nông nghiệp cho nông dân; chính sách xã hội, công bằng xã hội...

- Giá trị văn hoá của Di chúc chỉ dẫn con đường, mục tiêu phát triển của nền văn hoá Việt Nam; trù tính, dự liệu về những cuộc vận động lớn giáo dục văn hoá trong toàn dân, toàn xã hội, lấy văn hoá chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền và văn hoá trong thể chế nhà nước - một nhà nước dân chủ pháp quyền của dân, do dân, vì dân làm sức mạnh tiêu biểu nêu gương thuyết phục nhân dân. Qua lời dặn dò về việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đề cập đến việc xây dựng một đời sống văn hoá mới; một lối sống tiết kiệm, không lãng phí; mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, môi trường sinh thái.

 - Di chúc phác thảo những vấn đề quan trọng của sự nghiệp đổi mới đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm, đổi mới là một tất yếu để phát triển; đổi mới là một cuộc đấu tranh bền bỉ, một quá trình xây dựng gian khổ, "là một công việc cực kỳ to lớn, nặng nề và phức tạp”, là “cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Người yêu cầu, Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

 - Theo Hồ Chí Minh, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh, điều kiện nước ta phải đặc biệt chú trọng phát huy khả năng sáng tạo của dân, động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”. 

 2- Về một số vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian gần đây

 (1) Vụ việc xảy ra  ở chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Trong thời gian dài vừa qua, dưới chiêu bài “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ”, “giải nghiệp tiền kiếp” của một số cá nhân ở chùa Ba Vàng núp dưới danh nghĩa chức sắc, Phật tử, ngang nhiên tổ chức các hoạt động truyền bá một số quan điểm lệch lạc, gieo rắc sự sợ hãi trong cộng đồng. Họ đã khai thác tâm lý bi quan, lo lắng, thậm chí là sự sợ hãi của một số người dân gặp bất hạnh, rủi ro trong cuộc sống và công việc mưu sinh, muốn tìm đến cửa Phật để cầu an; những người này đã dựng lên cái gọi là “nợ vong” tiền kiếp, người “nợ vong” phải “trả nợ” nếu muốn yên ổn, còn không sẽ bị “vong” đeo đuổi trả thù, v.v... Điều khiến dư luận quan tâm hơn là các hoạt động như: rao giảng một số luận điểm phi lý, đi ngược lại giáo lý Phật pháp, “thỉnh vong báo oán”, “giải nghiệp tiền kiếp” ở chùa Ba Vàng; nhà chùa sẵn sàng nhận tiền cúng dường, hoặc phải “giải nghiệp” bằng tiền với hình thức công đức bằng tiền mặt hoặc làm công quả - lao động cho nhà chùa… không phải mới phát sinh, mà đã xảy ra từ nhiều năm nay và nhận được sự ủng hộ, tiếp tay rất tích cực của một số cá nhân chức sắc tôn giáo, nhất là vị sư chủ trì chùa Ba Vàng - Đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Trước sự việc trên, lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vào cuộc và đưa ra các kết luận, hình thức xử lý, răn đe, kỷ luật bước đầu có phần nghiêm khắc đối với các vi phạm và quy kết trách nhiệm đối với vị sư trụ trì chùa Ba Vàng[1].

Qua vụ việc tại chùa Ba Vàng lại một lần nữa cảnh báo cho chúng ta thấy thực trạng của việc lợi dụng núp bóng trong các hoạt động nghi lễ của Phật giáo truyền thống để trục lợi, hành nghề mê tín dị đoan đang diễn ra ở nhiều địa phương có đền, chùa, công trình thờ tự, khu du lịch tâm linh… nổi cộm là tình trạng cúng lễ “dâng sao, giải hạn… năm nào cũng diễn ra, thậm chí diễn ra ngang nhiên, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục, gây cản trở giao thông... và bị dư luận phê phán, nhưng tình trạng đó không có chuyển biến, giảm bớt; thậm chí cứ năm sau rầm rộ, hoành tráng hơn năm trước, nhưng vẫn không bị các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các cơ quan chức năng nào nhắc nhở và dẹp bỏ. Một số hoạt động mê tín dị đoan núp bóng cửa Phật cần phải được giải quyết triệt để. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng lập “BOT” thu tiền một số ngôi chùa là di sản của ông cha để lại, hay trào lưu xây chùa hoành tráng, hào nhoáng, đại "kỷ lục", vô đối... không phải là những giá trị cốt lõi của văn hóa dân tộc. Cần công khai, minh bạch và tuân thủ quy định tài chính về việc quản lý tiền, vật chất của phật tử thập phương tiến cúng, công đức ở các chùa.

Hiện nay các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước đang lợi dụng vụ việc ở chùa Ba Vàng để vu cáo, xuyên tạc sự thật (có nhiều suy diễn, bình luận xuyên tạc ác ý qua ý kiến của nguyên là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ). Sắp tới vụ việc ở chùa Ba Vàng tiếp tục được dư luận quan tâm, theo dõi; nhất là dịp Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesack Liên hợp quốc (ICDV) lần thứ 16 năm 2019 (tháng 5/2019), theo đó các thế lực phản động, thù địch, bất mãn tiếp tục lợi dụng vụ việc ở chùa Ba Vàng để xuyên tạc, bôi nhọ, vu cáo nhằm hạ thấp vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực tôn giáo, hoạt động tôn giáo nói chung, từ đó sẽ hướng dư luận sang các lĩnh vực khác trong đời sống văn hóa, tinh thần, niềm tin tôn giáo cũng như lĩnh vực tư tưởng, chính trị, xã hội; đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí cần thận trọng trong thông tin, đảm bảo tính chính xác, khách quan, toàn diện về vụ việc. Không đăng tải các bài viết, hình ảnh, clip mang tính chất suy diễn một chiều, thiếu tính khoa học và căn cứ thực tiễn; nhất là các bài viết có nội dung gây chia rẽ, mất đoàn kết; quy chụp, nhìn nhận đánh giá không đúng, chưa đúng về công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo; kiểm soát tốt bình luận của độc giả trên các báo điện tử có liên quan đến bài viết phản ánh về chùa Ba Vàng; không để xảy ra tình trạng lợi dụng báo chí làm diễn đàn để kích động, bài xích phật giáo; gây mâu thuẫn tôn giáo, mâu thuẫn xã hội, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(2) Về các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em

Thời gian qua, mặc dù đã được các lực lượng chức năng, các ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác phối hợp trong việc phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế và đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng, phức tạp ở nhiều địa phương mà dư luận xã hội quan tâm, các cơ quan thông tấn, báo chí theo dõi sát sao và đăng tải đậm nét, như: vụ học sinh 10 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội; vụ hiếp dâm tập thể bạn học lớp 10 ở Quảng Trị, vụ bố đẻ hiếp dâm con gái 10 tuổi, 14 tuổi ở Long An, Bắc Giang; vụ nhóm học sinh Trung học cơ sở đánh bạn ở Hưng Yên, Nghệ An; vụ cô giáo đánh nhiều học sinh Trung học cơ sở ở Bà Rịa - Vũng Tàu[2]… đang gây hoang mang trong dư luận và bức xúc, phẫn nộ trong xã hội.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, ngay trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, các đoàn thể, các cơ quan chức năng tăng cường và làm rõ trách nhiệm trong vấn đề này. Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các vụ bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em theo đúng quy định của pháp luật; các cơ quan báo chí đưa thông tin phải đảm bảo tính trung thực, định hướng tốt cho dư luận xã hội, đưa thông tin đúng bản chất vụ việc, không làm phức tạp thêm tình hình…

Để không xảy ra các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu sau: (i) Thúc đẩy việc phát triển Hệ thống bảo vệ trẻ em trên toàn quốc bao gồm cả việc hoàn thiện chính sách, luật pháp; các loại hình dịch vụ và mạng lưới tổ chức, cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em. (ii) Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vấn đề bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em và hậu quả của nó. (iii) Các cơ quan chức năng cần chủ động xác minh, nắm tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm xâm hại tình dục trẻ em kết hợp với công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh và vận động nhân dân tố giác kịp thời các hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Đối với người phạm tội cần xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật, kiên quyết đấu tranh không để lọt tội phạm.

II- HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

Kết quả chuyến thăm chính thức vương quốc Marốc, Cộng hòa Pháp, Nghị viện châu Âu và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 140 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Vương quốc Marốc, Cộng hòa Pháp, Nghị viện châu Âu và tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 140 (IPU 140) từ ngày 28/3 - 08/4/2019. Trong khuôn khổ các chuyến thăm và làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có gần 50 hoạt động, với các cuộc hội kiến, hội đàm cấp cao với các nhà lãnh đạo Nghị viện, lãnh đạo Chính phủ của Marốc, Pháp, Bỉ, Nghị viện châu Âu, Hội đồng châu Âu, Qatar.

Tại Marốc, hai bên chia sẻ quyết tâm trong việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước; tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghiệp, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao. Các nhà lãnh đạo hai bên nhất trí cho rằng, Việt Nam coi Marốc là cửa ngõ vào Bắc Phi và châu Phi. Một số bộ, ngành và địa phương: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Công thương; thành phố Đà Nẵng ký kết các văn kiện hợp tác, thiết lập quan hệ kết nghĩa với các bộ, ngành, địa phương của Marốc.

Tại Pháp, hai bên thống nhất đánh giá mối quan hệ hai nước đang phát triển rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương…; nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác song phương và hợp tác nghị viện trong thời gian tới. Các nhà lãnh đạo Pháp khẳng định ủng hộ việc sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong việc giải quyết các các vấn đề trong khu vực và thế giới trên nguyên tắc hòa bình, đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 15 doanh nghiệp hàng đầu của nước Pháp, cùng một số nghị sĩ của Thượng viện, Hạ viện Pháp để đối thoại về những chính sách, định hướng phát triển kinh tế, thương mại hai nước; gặp gỡ gần 700 kiều bào đang sinh sống ở Pháp nhân kỷ niệm 100 năm Bác Hồ thành lập Hội người Việt Nam tại Pháp; dự phát biểu tại Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 11; chứng kiến các cuộc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhiều địa phương hai bên.

Với Nghị viện châu Âu (EP), Ủy ban châu Âu (EC) và Bỉ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã có các cuộc trao đổi thẳng thắn, cởi mở, thực chất về các nội dung liên quan đến EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư. Tuy còn một số khác biệt giữa hai bên, song các nhà lãnh đạo EP, EC và Nghị viện Bỉ đều khẳng định sẽ làm hết sức mình để hai Hiệp định này sớm được ký kết, phê chuẩn ngay sau khi EP bắt đầu nhiệm kỳ mới.

Tại Thủ đô Daha, Qatar, Chủ tịch Quốc hội tham dự Đại hội đồng IPU-140, Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung với chủ đề “Nghị viện là nền tảng để tăng cường giáo dục vì hòa bình, an ninh và pháp quyền”. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá rất cao vai trò của IPU, các chủ trương, nghị quyết của IPU khuyến nghị cho các nghị viện thành viên triển khai rất thành công; nêu nhiều vấn đề trong đó có liên hệ tại Việt Nam; kiến nghị các vấn đề lớn để củng cố môi trường hòa bình, phát triển, được các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá cao.

Bên lề Đại hội đồng IPU-140, Chủ tịch Quốc hội có các cuộc hội kiến, tiếp xúc song phương với Chủ tịch IPU, Tổng Thư ký IPU, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, Chủ tịch Quốc hội Xri Lanka, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia, Chủ tịch Quốc hội Iran, Chủ tịch Hạ viện Ca-zắc-xtan, Chủ tịch Quốc hội Gruzia; tiếp Phó Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc... để trao đổi quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước cũng như quan hệ giữa Việt Nam và các nước. Chủ tịch Quốc hội các nước đều khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Quốc hội Việt Nam để từ đó thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

B- VĂN BẢN MỚI

Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT, ngày 18/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư gồm 02 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/5/2019. Một số nội dung chủ yếu của Thông tư:

Năm 2019, quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia có một số điểm mới:

(1) Nội dung thi được mở rộng ra toàn chương trình học cấp THPT, trong đó chủ yếu là chương trình lớp 12;

(2) Thí sinh tự do, thí sinh học chương trình giáo dục từ xa được bố trí dự thi chung với thí sinh học chương trình giáo dục THPT là học sinh lớp 12 trong năm tổ chức thi tại một số Điểm thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thay vì thi riêng như năm 2018;

(3) Những người tham gia Ban Thư ký Hội đồng thi không được tham gia Ban Làm phách, Ban Chấm thi tự luận, Ban Chấm phúc khảo bài thi tự luận; Đổi mới thành phần ban chấm thi trắc nghiệm (trước đây là Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm), cụ thể gồm các bộ phận: Trưởng ban, Phó trưởng ban, các tổ chuyên môn như tổ thư ký, tổ chấm bài thi và tổ giám sát;

(4) Quy trình ra đề thi cũng được sửa đổi như sau:

- Soạn thảo đề thi, thẩm định, tinh chỉnh: Căn cứ yêu cầu của đề thi, mỗi Tổ ra đề thi có trách nhiệm soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi (chính thức và dự bị) cho một bài thi/môn thi. Việc soạn thảo, thẩm định, tinh chỉnh đề thi, đáp án và hướng dẫn chấm thi phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 15 của Quy chế;

- Riêng đối với đề thi trắc nghiệm, Ngân hàng câu hỏi thi theo hướng chuẩn hóa được xây dựng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là nguồn tham khảo quan trọng để soạn thảo đề thi theo quy trình sau: i) Chủ tịch Hội đồng ra đề thi giao cho một thư ký vòng trong của Hội đồng dùng phần mềm chuyên dụng rút ngẫu nhiên các câu hỏi thi trắc nghiệm từ Ngân hàng câu hỏi thi và chuyển cho các Trưởng môn đề thi; ii) Trưởng môn đề thi của từng môn thi phân công các thành viên trong Tổ ra đề thi thẩm định từng câu hỏi thi trắc nghiệm; iii) Tổ ra đề thi làm việc chung, lần lượt tinh chỉnh từng câu trắc nghiệm và tổ hợp thành đề thi theo đúng yêu cầu về nội dung đề thi được quy định tại Điều 15 của Quy chế này; sau khi tinh chnh lần cuối, Trưởng môn đề thi ký tên vào các đề thi và bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng ra đề thi; iv) Cán bộ Hội đồng ra đề thi thực hiện khâu trộn đề thi thành nhiều phiên bản khác nhau; v) Tổ ra đề thi rà soát từng phiên bản của đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi và ký tên vào từng phiên bản của đề thi.

Ngoài ra, điểm xét tốt nghiệp cũng được tính theo công thức mới kể cả chương trình giáo dục THPT và giáo dục từ xa...

C- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trong tháng 5/2019, ngoài nhiệm vụ do chi bộ xác định, đề nghị các cấp ủy, chi bộ tập trung triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ sau:

1- Tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7, 8 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vào cuộc sống, đặc biệt tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” và Nghị quyết số 19 - NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

2-  Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào cuộc sống gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung vào một số nội dung sau: Tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; giới thiệu và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng.

3- Tuyên truyền kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh, thành phố quý I năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019; việc thực hiện chủ đề năm 2019 của thành phố “Đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ cương đô thị”.

4- Tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Tuyên truyền Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn tư cách ra khỏi Đảng; Quy định số 11-Qđi/TW ngày 18/02/2019 về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Quy định số 18-QĐ/TU, ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Thông báo kết luận số 53-TB/TW, ngày 30/3/2019 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

5- Tuyên truyền Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp thành phố năm 2019; Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019; Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật hình sự”; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2019 (Giải Búa liềm vàng).

6- Tuyên truyền việc đưa Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường đi vào hoạt động; một số nội dung liên quan đến hiện tượng “Búp bê Kuman Thong”; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố năm 2019; Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tuyên truyền Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2019 tại Việt Nam.

7- Tập trung tuyên truyền Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 (từ 15/4 đến 15/5/2019); Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (từ ngày 02/5 đến hết ngày 30/5/2019); “Tháng nhân đạo” từ ngày 01 đến 31/5/2019 gắn với Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị diễn ra trong tháng 5/2019 như: Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818-5/5/2019); 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019); 74 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố (7/5/1945-7/5/2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn...

8- Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Yên Bái lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

9- Tuyên truyền công tác quản lý trật tự trên địa bàn; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chính sách thuế, bảo hiểm xã hội; các chính sách an sinh xã hội; phong trào xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh; phòng chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục nắm và phản ánh các vấn đề dư luận xã hội quan tâm để kịp thời định hướng dư luận./.