► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • 9A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố về tình hình thực hiện phát triển KT-XH 9 tháng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019
 • 9B.Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tại hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2019.
 • Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp thành phố Yên Bái đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025”
 • 8A. Báo cáo 251/BC-UBND - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2019, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 9/2019.
 • 7B. Thông báo số 657/TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tại hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019
 • 7A.Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố về tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.
 • 13/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc tán thành chủ trương nhập xã Văn Tiến với xã Văn Phú thành xã Văn Phú; nhập xã Phúc Lộc với xã Giới Phiên thành xã Giới Phiên thành phố Yên Bái
 • 12/NQ-HĐND - Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 • 11/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 • 10/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung chủ trương đầu tư các dự án cần thiết, cấp bách năm 2019 từ nguồn kết dư, tăng thu ngân sách thành phố.
 • 1-10 of 26<  1  2  3  >