► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

  • 7A.Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. (Trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XX)
  • 6C. Thông báo số 186/TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2018
  • 6B. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2018 phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6/2018
  • 6A. Báo cáo số 131/BC-UBND - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái và tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
  • Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2018 phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5/2018
  • 4,B. Thông báo 93/TB-UBND - Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I/2018, nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý IV/2018.
  • Báo cáo KT-XH Quý I phương hướng nhiệm vụ tháng 4 và QuyII/2018
  • Báo cáo KT-XH tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2018
  • Báo cáo KT-XH tháng 01, phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2018